ΥΠ.ΕΣ.: Κριτήρια για επιλογή προϊσταμένων σε δημόσιο και Ο.Τ.Α….

0
579

Εγκύκλιος με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των ρυθμίσεων, που αφορούν στις προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής των προϊσταμένων, με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο (Ν. 4674/2020), υπέγραψε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών Τ. Θεοδωρικάκος.

Οι νέες ρυθμίσεις αφορούν στο σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων και στη δημιουργία ενός συστήματος επιλογής προϊσταμένων με κοινά κριτήρια σε Κεντρική Διοίκηση και ΟΤΑ.

Ειδικότερα προβλέπεται:

 1. Προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα, εκλογικευμένα και σταθμισμένα, σε όλους τους υπαλλήλους να μετέχουν στις διαδικασίες επιλογής ανάλογα με την υπηρεσιακή τους πορεία, με γνώμονα τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των φορέων του δημοσίου και άρα και της καλύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών, προσδιορίστηκαν επιπλέον προϋποθέσεις συμμετοχής:
 • Η εργασιακή απόδοση των υποψηφίων, όπως προκύπτει από τις εκθέσεις αξιολόγησης της τελευταίας 3ετίας σε όλα τα επίπεδα θέσεων ευθύνης, ή
 • Η προηγούμενη άσκηση καθηκόντων ευθύνης, τουλάχιστον επιπέδου Τμήματος στα επίπεδα προϊσταμένων Διεύθυνσης και Γενικής Διεύθυνσης.

2.Ως προς τις ομάδες κριτηρίων τυπικών προσόντων και εργασιακής εμπειρίας:

 • Σταθμισμένη μοριοδότηση των τυπικών προσόντων (πτυχίο, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, διδακτορικός τίτλος σπουδών)
 • Μοριοδότηση και των μη συναφών μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων, καθώς η απόκτηση οιουδήποτε μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αποδεικνύει ικανότητες και δεξιότητες, όπως ο προγραμματισμός έργων, η διαχείριση χρόνου και πίεσης, καθώς και η κριτική σκέψη, ανεξαρτήτως γνωστικού αντικειμένου, με μικρότερη στάθμιση
 • Μείωση μοριοδότησης των σεμιναρίων προς αποφυγή του φαινομένου της συγκέντρωσης πιστοποιήσεων για ιδιοτελείς λόγους και αλυσιτελείς ως προς τον επιδιωκόμενο σκοπό που άπτεται πρωτίστως του δημοσίου συμφέροντος
 • Καλύτερη στάθμιση του επιπέδου της γνώσης των ξένων γλωσσών
 • Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας υπολογίζεται διακριτά, ξεχωριστά ο χρόνος που έχει διανυθεί σε θέσεις ευθύνης και ξεχωριστά ο χρόνος που έχει διανυθεί με την ιδιότητα του υπαλλήλου, ενώ διαβαθμίζεται η μοριοδότηση σε θέσεις ευθύνης ανάλογα με το ιεραρχικό επίπεδο
 • Ο υπολογισμός για το χρόνο υπηρεσίας και σε θέσεις ευθύνης μοριοδοτείται σε μήνες έναντι ετών, προς όφελος των υποψηφίων.

3.Εναρμόνιση των διατάξεων του Κώδικα ΟΤΑ όσον αφορά στις προϋποθέσεις, τα κριτήρια, τη διαδικασία και τα όργανα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους ΟΤΑ α’ με τις αντίστοιχες προβλέψεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Αθήνα, 25 Ιουνίου 2020
Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.35.54 /2611 /9356
Προς:
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Ταχυδρομική Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών
Τηλ. : Fax Email
213-131-3212,-3215,-3373,-3403,-3315
: 213-131-3389
: hrm@ypes.gov.gr
Θέμα: Σύστημα Επιλογής Προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει.
Με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν.4674/2020 (Α’ 53) και του άρθρου 26 παρ.4 του ν.4690/2020 (Α ́104) τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 84-86 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.3528/2007 (εφεξής «Υπαλληλικός Κώδικας», «Υ.Κ.»), τα οποία αφορούν στις προϋποθέσεις, στα κριτήρια και στη διαδικασία επιλογής των προϊσταμένων οργανικών μονάδων.
Ειδικότερα, διευκρινίζονται κατ’ άρθρο τα εξής:
Άρθρο 84 του Υ.Κ. – Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων

 1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
   Ως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή TE,
  κατά τα ειδικώς οριζόμενα στις οικείες οργανικές διατάξεις, εφόσον:
  α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης για ένα (1) τουλάχιστον έτος
  ή
  β) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης για τρία (3) τουλάχιστον έτη
  ή
  γ) είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και κατέχουν το βαθμό Α’ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον οκτώ (8) έτη στο βαθμό αυτόν και είτε έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος για τρία (3) έτη τουλάχιστον είτε έχουν κατά την τελευταία τριετία όλως εξαιρετική επίδοση στα καθήκοντά τους, ήτοι μέσο όρο
  1

βαθμολογίας από 90 έως 100 στις εκθέσεις αξιολόγησης μετά από την οριστικοποίηση αυτών από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης
ή
δ) κατέχουν το βαθμό Α’ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) έτη στο βαθμό αυτόν και είτε έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου για πέντε (5) έτη τουλάχιστον εκ των οποίων δύο (2) έτη σε Διεύθυνση είτε έχουν κατά την τελευταία τριετία όλως εξαιρετική επίδοση στα καθήκοντά τους, ήτοι μέσο όρο βαθμολογίας από 90 έως 100 στις εκθέσεις αξιολόγησης μετά από την οριστικοποίηση αυτών από την Ειδική Επιτροπή
Αξιολόγησης.
Ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου οργανικών μονάδων επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή TE, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στις οικείες οργανικές διατάξεις, εφόσον:
α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης επί ένα (1) έτος τουλάχιστον ή
β) είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτοι της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. ή κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κατέχουν το βαθμό Α’ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον έξι (6) έτη στο βαθμό αυτόν και είτε έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος για ένα (1) έτος τουλάχιστον είτε έχουν κατά την τελευταία τριετία όλως εξαιρετική επίδοση στα καθήκοντά τους, ήτοι μέσο όρο βαθμολογίας από 90 έως 100 στις εκθέσεις αξιολόγησης μετά από την οριστικοποίηση αυτών από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης
ή
γ) κατέχουν το βαθμό Α’ και έχουν ασκήσει συνολικά τουλάχιστον για τρία (3) έτη
καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος
ή
δ) κατέχουν το βαθμό Α’ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) έτη στο βαθμό αυτόν και έχουν κατά την τελευταία τριετία όλως εξαιρετική επίδοση στα καθήκοντά τους, ήτοι μέσο όρο βαθμολογίας από 90 έως 100 στις εκθέσεις αξιολόγησης μετά από
την οριστικοποίηση αυτών από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης.
 Ως προϊστάμενοι Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας επιλέγονται υπάλληλοι ΠΕ ή TE ή ΔΕ, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στις οικείες οργανικές διατάξεις, εφόσον κατά την τελευταία τριετία έχουν αξιολογηθεί τουλάχιστον δύο (2) φορές με βαθμολογία από 75 έως 100 στις εκθέσεις αξιολόγησης μετά από την οριστικοποίηση αυτών από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης και:
α) κατέχουν το βαθμό Α’ και έχουν τρία (3) έτη πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας ή
β) έχουν τον Α’ βαθμό και έχουν ασκήσει για τουλάχιστον ένα (1) έτος καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος.
Για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων ευθύνης επισημαίνονται τα εξής:
2

 Υπάλληλος που κατέχει το βασικό τίτλο σπουδών, ο οποίος αποτελεί το τυπικό προσόν του κλάδου, οι υπάλληλοι του οποίου προβλέπεται από τις οικείες οργανικές διατάξεις να προΐστανται στη θέση που προκηρύσσεται, μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής ανεξαρτήτως του κλάδου στον οποίο ανήκει.
Παράδειγμα: Έστω ότι προκηρύσσεται θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης, στην οποία, σύμφωνα με τις οργανικές διατάξεις του φορέα που προκηρύσσει τη θέση, προβλέπεται να προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Νομικών. Υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ο οποίος ανήκει οργανικά στο φορέα αυτό και είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής, δύναται να υποβάλει παραδεκτώς και εφόσον πληρούνται και οι λοιπές εκ του νόμου προϋποθέσεις, αίτηση υποψηφιότητας και να μετέχει στη διαδικασία επιλογής, καθώς ο βασικός τίτλος σπουδών, που κατέχει, αποτελεί τυπικό προσόν διορισμού ή πρόσληψης στον κλάδο αυτόν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες οργανικές διατάξεις.
 Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τα ειδικά προσόντα και τους βασικούς τίτλους σπουδών που μπορούν να εξειδικεύονται με τις οικείες οργανικές διατάξεις, οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) μπορούν να συμμετέχουν ως υποψήφιοι στην προκήρυξη οποιασδήποτε οριζόντιας θέσης ευθύνης ανεξαρτήτως του τίτλου σπουδών που κατέχουν. Στην περίπτωση αυτή, οι απόφοιτοι της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. πρέπει να κατέχουν τα πρόσθετα προσόντα που απαιτούνται για την προκηρυσσόμενη οριζόντια θέση ευθύνης, ιδίως γνώση ξένης γλώσσας και απαιτούμενη εμπειρία. Στο σημείο αυτό, υπενθυμίζεται ότι ειδικά για τη γνώση ξένης γλώσσας δεν τεκμαίρεται η οποιουδήποτε επιπέδου γνώση ξένης γλώσσας λόγω της ιδιότητας αποφοίτου της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., αλλά θα πρέπει να αποδεικνύεται από το σχετικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Π.Δ.50/2001, όπως ισχύει).
 Επιπλέον, οι απόφοιτοι της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. μπορούν να συμμετέχουν σε προκηρύξεις για οποιαδήποτε άλλη θέση ευθύνης, εκτός όσων απαιτούν ειδικές τεχνικές ή επιστημονικές γνώσεις και οι οποίες καθορίζονται μετά από απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη του αρμόδιου Υπουργού ή του οικείου Περιφερειάρχη, όταν πρόκειται για θέση ΟΤΑ β’ βαθμού.

 1. ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
  Οργανικές μονάδες για την επιλογή προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υ.Κ., είναι η Γενική Διεύθυνση, η Διεύθυνση, το Τμήμα, το αυτοτελές Τμήμα, ή οργανικές μονάδες αντίστοιχου επιπέδου προς τις προαναφερόμενες, καθώς και τυχόν ενδιάμεσα επίπεδα διοίκησης, όπως αυτά προβλέπονται από τις οικείες οργανικές διατάξεις. Όπου στις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. αναφέρεται οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης, λογίζεται και η Υποδιεύθυνση.
  Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ειδικά για τις περιπτώσεις που στους οικείους φορείς προβλέπονται και άλλα επίπεδα οργανικών μονάδων (π.χ. επίπεδο γραφείου – αυτοτελούς ή μη), αυτά δύνανται να ληφθούν υπόψη μόνο εφόσον κατά την ισχύουσα σήμερα οργανωτική δομή του φορέα αντιστοιχούν ρητώς βάσει των οικείων οργανικών διατάξεων σε οποιοδήποτε επίπεδο γενικής διεύθυνσης – διεύθυνσης ή τμήματος. Επιπλέον, κατά τις προϊσχύουσες διατάξεις το επίπεδο Γραφείου αποτελούσε οργανική μονάδα για την οποία διενεργούνταν επιλογές. Ωστόσο υπό τις ισχύουσες σήμερα
  3

διατάξεις διευκρινίζεται ότι αυτό το επίπεδο δεν λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων των αρ. 84 και 85 του Υ.Κ., καθώς οι οργανικές μονάδες που λαμβάνει υπόψη του ο νομοθέτης είναι σαφείς και ορισμένες.

 1. ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
  Οι οργανικές μονάδες επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης που προβλέπονται στις οικείες οργανικές διατάξεις και οι αρμοδιότητές τους είναι όμοιες ή παρεμφερείς σε όλους τους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Υ.Κ., ιδίως Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Οικονομικών Υπηρεσιών, Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, Πληροφορικής, Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού, Πληροφορικής, Προμηθειών, Προϋπολογισμού, νοούνται για την εφαρμογή των διατάξεων του Υ.Κ. ως οριζόντιες θέσεις ευθύνης.
 2. ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
  Οι διατάξεις του άρθρου 84 του Υ.Κ. ορίζουν καταρχήν τις κατηγορίες που δύνανται να προΐστανται σε κάθε επίπεδο θέσης ευθύνης. Περαιτέρω, με τις ίδιες διατάξεις αλλά και με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.2 του ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» προβλέπεται ότι με τις οικείες οργανικές διατάξεις καθορίζονται οι κλάδοι από τους οποίους προέρχονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων. Σχετική με το εν λόγω θέμα είναι και η αρ.πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2412/οικ.21795/18.6.2018 (ΑΔΑ:ΨΤΜΓ465ΧΘΨ-ΣΟΔ) εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας.
 3. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΩΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤ’ΑΡΘΡΟ 84 ΚΑΙ 85 ΤΟΥ Υ.Κ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
  Βάσει των διατάξεων του άρθρου 85 του Υ.Κ., όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν.4674/2020 (Α’ 53), προβλέπεται ότι για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84 και 85 του Υ.Κ. λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η άσκηση καθηκόντων Υπηρεσιακού Γραμματέα και η εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος αντίστοιχα, που έχει διανυθεί σε Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητες Αρχές, Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, σε αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
  Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι η έννοια του όρου «έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου» δεν περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην άσκηση των καθηκόντων αυτών ύστερα από επιλογή των υπαλλήλων από το ΕΙ.Σ.Ε.Π., το Σ.Ε.Π. ή το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, αλλά περιλαμβάνει την με οιονδήποτε νόμιμο τρόπο άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου, όπως π.χ. η νόμιμη αναπλήρωση βάσει των διατάξεων του άρθρου 87 του Υ.Κ. ή τοποθέτηση προϊστάμενων βάσει ειδικών διατάξεων. Όσον αφορά
  τη νόμιμη αναπλήρωση
  υπενθυμίζεται η αρ.πρωτ.
  4

ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2257/οικ.26574/14.10.2016 (ΑΔΑ: ΩΣΖΡ465ΦΘΕ-Κ8Λ) εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας.

 1. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
  Δεν επιτρέπεται:
  α) να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση προϊσταμένου οποιουδήποτε επιπέδου υπάλληλος που αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων,
  β) να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταμένου ούτε να τοποθετηθεί προϊστάμενος υπάλληλος, ο οποίος διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία ή έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Υ.Κ. αδικήματα ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του Υ.Κ.
 2. ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ–ΚΩΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
  Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής, όπως αυτά προβλέπονται στα άρθρα 84 και 85 του Υ.Κ. πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας.
  Ειδικότερα, όσον αφορά το κώλυμα της παρ. 4β του άρθρου 84 του Υ.Κ., δεν πρέπει να συντρέχει τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά την ημερομηνία τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο, λόγος για τον οποίο οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού οφείλουν να ενημερώνουν αμελλητί το αρμόδιο Συμβούλιο επιλογής ή το αρμόδιο όργανο τοποθέτησης προϊσταμένων στην περίπτωση που ανακύψει το εν λόγω κώλυμα του υποψηφίου.
  Διευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 84 του Υ.Κ. ο προβλεπόμενος κατά περίπτωση απαιτούμενος χρόνος άσκησης καθηκόντων, καθώς και ο κατά περίπτωση απαιτούμενος πλεονάζων χρόνος στο βαθμό πρέπει κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας να είναι ακριβώς ο προβλεπόμενος από τις διατάξεις του άρθρου 84 του Υ.Κ., χωρίς να επιδέχεται στρογγυλοποίησης, ελλείψει σχετικής προς τούτο πρόβλεψης. Αντίθετα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ.3β περ (ββ) του Υ.Κ. ο χρόνος υπηρεσίας ή απασχόλησης που είναι μεγαλύτερος του δεκαπενθημέρου, κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, εφόσον είναι συνεχής, λογίζεται ως πλήρης μήνας για τη μοριοδότηση των κριτηρίων επιλογής.
  Άρθρο 85 του Υ.Κ. – Κριτήρια επιλογής προϊσταμένων
  Για την επιλογή προϊσταμένων λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες τέσσερις (4) ομάδες κριτηρίων:
  α Μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και προσόντων επαγγελματικής κατάρτισης
  5

Μοριοδότηση βάσει εργασιακής εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης Μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης και
Μοριοδότηση βάσει συνέντευξης.
Για κάθε μία από τις τέσσερις αυτές ομάδες κριτηρίων, ο υποψήφιος μπορεί να λάβει μέχρι 1.000 μόρια κατ’ ανώτατο όριο.
Αναλυτικά, η μοριοδότηση κάθε ομάδας κριτηρίων διενεργείται ως εξής:
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (α) Τυπικά-εκπαιδευτικά προσόντα και προσόντα επαγγελματικής κατάρτισης
  

   
  
 

Βασικός τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Δεύτερος τίτλος σπουδών, εφόσον είναι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας
Συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που ενσωματώνεται στο βασικό τίτλο σπουδών βάσει των διατάξεων του άρθρου 46 του ν.4485/2017
Μη συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας
Επιπλέον του ενός μεταπτυχιακός τίτλος, συναφής ή μη συναφής, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας: για όλους συνολικά:
Επιτυχής αποφοίτηση από την Ε.Σ.Δ.Δ.Α.
Συναφές διδακτορικό δίπλωμα
Μη συναφές διδακτορικό δίπλωμα
Επιπλέον του ενός διδακτορικό δίπλωμα, συναφές ή μη συναφές: για όλα συνολικά:
Πιστοποιημένη επιμόρφωση κατά την τελευταία δεκαετία
(5 μόρια ανά σεμινάριο επιμόρφωσης, με ανώτατο όριο τα 20 μόρια) Πιστοποιημένη γλωσσομάθεια, ως εξής:
Μόρια 100 30
200
150
70
50
275 350 100
70
20
100
κατ’ ανώτατο όριο
30 1.000
Άριστη γνώση κάθε ξένης γλώσσας: Πολύ καλή γνώση κάθε ξένης γλώσσας: Καλή γνώση κάθε ξένης γλώσσας:
50 μόρια 30 μόρια 10 μόρια
Πιστοποιητικό διοικητικής επάρκειας της παρ.4 του άρθρου 82 του Υ.Κ.
Σύνολο κατ’ ανώτατο όριο:
Επί των ανωτέρω, διευκρινίζονται τα εξής:
 Σε περίπτωση κατοχής επιπλέον του ενός μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ή
διδακτορικών διπλωμάτων, ανεξαρτήτως αριθμού τίτλων και διπλωμάτων και ανεξαρτήτως της συνάφειας αυτών, το σύνολο των μορίων, που μπορεί να λάβει συνολικά ο υποψήφιος, είναι πενήντα (50) και εβδομήντα (70) μόρια αντίστοιχα.
6

 Σύμφωνα με την περίπτωση αστ’ της παρ. 3 του άρθρου 85 του Υ.Κ., η συνάφεια κρίνεται με αιτιολογία από το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής προϊσταμένων με βάση το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, όπως προκύπτει από τις οικείες οργανικές διατάξεις και το περίγραμμα θέσης εργασίας. Για το σκοπό αυτό καλούνται οι αρμόδιες διευθύνσεις προσωπικού, αλλά και οι υποψήφιοι να ενημερώσουν το προσωπικό τους μητρώο με όλα εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία που δύνανται να θεμελιώσουν την συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων και διδακτορικών διπλωμάτων, ιδίως πρόγραμμα σπουδών, αναλυτική βαθμολογία, περίληψη διπλωματικής εργασίας κλπ, τα οποία θα τεθούν και υπόψη του αρμοδίου συμβουλίου επιλογής.
 Όλα τα τυπικά προσόντα πρέπει να αποδεικνύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 50/2001 (Α’ 39) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», όπως ισχύει. Επιπλέον, για την απόδειξη του επιπέδου πιστοποιημένης γλωσσομάθειας, οι αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού δύνανται να ανατρέχουν και στο Παράρτημα Γλωσσομάθειας του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr).
 Μοριοδοτείται, κατά τα ανωτέρω, η πιστοποιημένη επιμόρφωση που έχει παρασχεθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/31/οικ.30214/11.11.2008 (Β’ 2349) και ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/8/οικ. 19975/16.9.2010 (Β ́ 1592) υπουργικών αποφάσεων, καθώς και η επιμόρφωση που παρέχεται από τις σχολές/εθνικά κέντρα επιμόρφωσης δημοσίων υπαλλήλων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης και από τη Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών των Ενόπλων Δυνάμεων. Σχετικές οι αρ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2403/οικ.19403/31.5.2018 (ΑΔΑ: 7Χ6Ζ465ΧΘΨ-ΠΦΒ) και ΔΙΔΑΔ/Φ.35.51/2426/οικ.26024/18.7.2018 (ΑΔΑ: ΩΦΝΣ465ΧΘΨ-ΑΡΛ) εγκύκλιοι της Υπηρεσίας μας.
 Επισημαίνεται ότι η μοριοδότηση για συναφείς μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών που ενσωματώνονται στο βασικό τίτλο σπουδών (integrated master) βάσει των διατάξεων του άρθρου 46 του ν.4485/2017 αφορούν επί του παρόντος αποκλειστικά τίτλους σπουδών της ημεδαπής, δεδομένου ότι για τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών της αλλοδαπής εκκρεμεί σχετική απάντηση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων κατόπιν της αρ.226/2019 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, της οποίας η αποδοχή εκκρεμεί. Επιπλέον, μη συναφή integrated masters, καθώς και κάθε επιπλέον του ενός integrated master που ενδεχομένως κατέχει ο υποψήφιος μοριοδοτείται με 70 και 50 μόρια αντίστοιχα. Στο σημείο αυτό, υπενθυμίζεται η αρ.174/2018 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και η αρ.πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.31.65/2814/οικ.38982/25.10.2018 (ΑΔΑ: 7Τ1Ρ465ΧΘΨ-ΓΙ4) εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας.
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (β) Εργασιακή εμπειρία και άσκηση καθηκόντων ευθύνης
 Κάθε μήνας πραγματικής υπηρεσίας στο Δημόσιο, εκτός 7
Μόρια
= 594 μόριατου χρόνου που έχει διανυθεί σε θέση ευθύνης Ανώτατο όριο 396 μήνες (33 έτη) *1,5 μόρια
Κάθε αναγνωρισμένος μήνας προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα βάσει των διατάξεων του Π.Δ.69/2016 Ανώτατο όριο 84 μήνες (7 έτη) * 1 μόριο
Κάθε πλήρης μήνας άσκησης καθηκόντων ευθύνης στο δημόσιο τομέα με ανώτατο όριο τους 120 μήνες (10 έτη):
-επιπέδου Τμήματος: 3 μόρια
-επιπέδου Διεύθυνσης: 4 μόρια
-επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης: 5,5 μόρια -επιπέδου Υπηρεσιακού Γραμματέα: 6 μόρια
Σύνολο κατ’ ανώτατο όριο:
= 84 μόρια
= 1.000 μόρια
Στο σημείο αυτό επισημαίνονται τα εξής:
α) για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 85 του Υ.Κ., όπως και του άρθρου 84 του Υ.Κ., λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η άσκηση καθηκόντων Υπηρεσιακού Γραμματέα και η εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος αντίστοιχα, που έχει διανυθεί σε Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητες Αρχές, Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, σε αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
β) Για τη μοριοδότηση των ετών υπηρεσίας και του χρόνου άσκησης καθηκόντων, χρόνος υπηρεσίας/απασχόλησης μεγαλύτερος του δεκαπενθημέρου, εφόσον είναι συνεχής, λογίζεται ως πλήρης μήνας σύμφωνα με την περ.ββ) της παρ.3 του άρθρου 85 του Υ.Κ.
γ) Ο μοριοδοτούμενος έως επτά (7) έτη (ήτοι 84 μήνες) χρόνος απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα αφορά την προϋπηρεσία εκτός δημοσίου τομέα που έχει αναγνωριστεί κατ ́ εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 69/2016.
δ) Σε περίπτωση που στο πρόσωπο του υποψηφίου συντρέχουν όλες οι περιπτώσεις άσκησης καθηκόντων ευθύνης στο δημόσιο τομέα, λαμβάνονται καταρχάς υπόψη τα μόρια άσκησης καθηκόντων Υπηρεσιακού Γραμματέα, ακολούθως τα μόρια άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, ακολούθως τα μόρια άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης και τέλος τα μόρια άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Τμήματος, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου αριθμού των 120 μηνών. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ασκήσει καθήκοντα ευθύνης, οποιουδήποτε επιπέδου, πάνω από 120 μήνες, ήτοι πάνω από δέκα έτη συνολικά, για το χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους 120 μήνες μοριοδοτείται με 1,5 μόρια για κάθε μήνα πραγματικής άσκησης των ανωτέρω καθηκόντων.
ε) Για την ως άνω μοριοδότηση της υπηρεσίας σε θέση ευθύνης, θα πρέπει ο υποψήφιος να έχει διανύσει το ήμισυ τουλάχιστον του συνόλου της θητείας του, ακόμα και αν αυτή υπερβαίνει τους 120 μήνες, ως προϊστάμενος κατόπιν διαδικασιών επιλογής ή/και τοποθέτησης. Σε αντίθετη περίπτωση, η μοριοδότηση του χρονικού διαστήματος άσκησης καθηκόντων σε θέση ευθύνης που δεν έχει διανυθεί κατόπιν διαδικασιών
8

επιλογής ή/και τοποθέτησης, αλλά π.χ. με αναπλήρωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 87 του Υ.Κ., η προβλεπόμενη μοριοδότηση πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,85 για κάθε πλήρη μήνα άσκησης καθηκόντων ευθύνης οποιουδήποτε επιπέδου. Διευκρινίζεται, εν προκειμένω, ότι απευθείας τοποθέτηση προϊσταμένων χωρίς διαδικασία επιλογής προβλέπεται με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4492/2017, τις προϊσχύουσες διατάξεις του άρθρου 5 του ν.4275/2014, τις προϊσχύουσες διατάξεις του Υ.Κ. περί τοποθέτησης προϊσταμένων Διευθύνσεων συνεπεία του ορισμού τους ως μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
Παράδειγμα:

 1. Υπάλληλος που έχει διατελέσει προϊστάμενος Τμήματος κατόπιν διαδικασίας επιλογής για 48 μήνες και προϊστάμενος Διεύθυνσης για 24 μήνες κατόπιν αναπλήρωσης θα μοριοδοτηθεί ως εξής:
  εφόσον το ήμισυ τουλάχιστον του συνόλου της θητείας του σε θέση ευθύνης, δηλαδή από τους 72 μήνες θητείας στο σύνολο οι 36 μήνες διανύθηκαν κατόπιν διαδικασίας επιλογής, θα λάβει:
  3 μόρια για κάθε πλήρη μήνα με θητεία προϊσταμένου Τμήματος, 348 μήνες= 144 μόρια και 4 μόρια για κάθε πλήρη μήνα θητείας προϊσταμένου Διεύθυνσης 424 μήνες = 96 μόρια.
  Σύνολο: 144+ 96= 240 μόρια.
 2. Υπάλληλος που έχει διατελέσει προϊστάμενος Τμήματος κατόπιν διαδικασίας τοποθέτησης του άρθρου 18 του ν.4492/2017 για 24 μήνες και προϊστάμενος Διεύθυνσης για 26 μήνες κατόπιν αναπλήρωσης θα μοριοδοτηθεί ως εξής:
  Εφόσον το ήμισυ τουλάχιστον του συνόλου της θητείας του σε θέσης ευθύνης, δηλαδή από τους 50 μήνες θητείας συνολικά οι 25 ΔΕΝ διανύθηκαν κατόπιν διαδικασίας επιλογής ή/και τοποθέτησης, θα λάβει:
  3 μόρια για κάθε πλήρη μήνα με θητεία προϊσταμένου Τμήματος, 3*24 μήνες= 72 μόρια και
  4 μόρια * 0,85 (λόγω αναπλήρωσης) για κάθε πλήρη μήνα θητείας προϊσταμένου Διεύθυνσης 3,4*26 μήνες= = 88,4 μόρια.
  Σύνολο: 72+ 88,4= 160,4 μόρια.
 3. Υπάλληλος που έχει διατελέσει προϊστάμενος Τμήματος κατόπιν αναπλήρωσης για 24 μήνες θα μοριοδοτηθεί για το σύνολο της θητείας του με 3 * 0,85 μόρια για κάθε πλήρη μήνα άσκησης καθηκόντων ευθύνης, ήτοι 2,55 * 24 = 61,2 μόρια.
 4. Υπάλληλος με την εξής υπηρεσιακή πορεία: 28 έτη συνολικής υπηρεσίας εκ των οποίων:
  96 μήνες (8 έτη) Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης κατόπιν αναπλήρωσης 120 μήνες (10 έτη) Προϊστάμενος Διεύθυνσης κατόπιν επιλογής
  60 μήνες (5 έτη) Προϊστάμενος Τμήματος κατόπιν επιλογής και
  60 μήνες (5 έτη) πραγματική υπηρεσία χωρίς άσκηση καθηκόντων ευθύνης.
  9

Με τα ανωτέρω δεδομένα, η μοριοδότηση του υποψηφίου θα πραγματοποιηθεί ως εξής:
Ο υπάλληλος έχει συνολικό χρόνο άσκησης καθηκόντων ευθύνης: 96+120+60=276 μήνες , εκ των οποίων οι 180 μήνες έχουν ασκηθεί κατόπιν επιλογής. Δεδομένου ότι το ήμισυ τουλάχιστον του συνόλου της θητείας του σε θέση ευθύνης έχει διανυθεί κατόπιν επιλογής, ο υπάλληλος για τους 120 μήνες που μπορεί να μοριοδοτηθεί κατά ανώτατο όριο για θέση ευθύνης, θα λάβει με την εξής σειρά:
5,5 μόρια για κάθε πλήρη μήνα με θητεία προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης * 96 μήνες = 528 μόρια
4 μόρια για κάθε πλήρη μήνα με θητεία προϊσταμένου Διεύθυνσης * (120-96 μήνες)=24 μήνες=96 μόρια.
Οι υπόλοιποι μήνες σε θέση ευθύνης δεν μοριοδοτούνται ως θέση ευθύνης, αλλά θα μοριοδοτηθούν ως χρόνος υπηρεσίας. Ως εκ τούτου, ο υποψήφιος θα λάβει:
60 μήνες πραγματική υπηρεσία + (276-120 μήνες=) 156 μήνες =216 μήνες * 1,5 μόρια = 324 μόρια.
Σύνολο:528+96+324=948 μόρια.
Εάν ο ως άνω υπάλληλος έχει και 84 μήνες αναγνωρισμένη προϋπηρεσία εκτός δημοσίου τομέα οπότε και θα λάβει 84 μόρια. Τελικό σύνολο με βάση τα ανωτέρω: 948+84=1032 μόρια οπότε και τελικά θα λάβει 1000 μόρια.
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (γ) – Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση των υπαλλήλων διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14-23 του ΜΕΡΟΥΣ Β’-«ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» του ν. 4369/2016 (Α ́33), όπως ισχύει.
Η μοριοδότηση του κριτηρίου της αξιολόγησης εξάγεται με βάση το μέσο όρο των εκθέσεων αξιολόγησης του υπαλλήλου για τα τρία (3) τελευταία έτη. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης ανάγεται στην κλίμακα του χίλια (1.000) και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα χίλια (1.000) μόρια.
Προκειμένου να ληφθεί υπόψη το κριτήριο της αξιολόγησης, ο υποψήφιος προϊστάμενος πρέπει να έχει αξιολογηθεί για τουλάχιστον δύο αξιολογικές περιόδους την τελευταία τριετία με το σύστημα αξιολόγησης του ν. 4369/2016 ή ειδικά συστήματα αξιολόγησης, οπότε και λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των εκθέσεων αξιολόγησης των δύο αυτών περιόδων.
Ειδικά, κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, δηλαδή μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής Προϊσταμένων όλων των επιπέδων οργανικών μονάδων ανά Υπηρεσία, η αξιολόγηση, ως προϋπόθεση επιλογής (άρθρο 84 Υ.Κ.) και ως μοριοδοτούμενο κριτήριο (άρθρο 85 Υ.Κ.) δε λαμβάνεται υπόψη.
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (δ) – Συνέντευξη
10

Η δομημένη συνέντευξη διενεργείται από τα αρμόδια Συμβούλια του άρθρου 86 του Υ.Κ. Εφόσον απαιτείται, προβλέπεται η αναγκαία «ζωντανή βοήθεια» για άτομα με αναπηρία (ενδεικτικά, διερμηνέων νοηματικής).
Συναφώς, έχει εκδοθεί και η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2267/οικ.32096/16-12-2016 (Β’ 4123) κοινή υπουργική απόφαση «Διεξαγωγή δομημένης συνέντευξης κατά την επιλογή προϊσταμένων».
Σκοπός της δομημένης συνέντευξης είναι το αρμόδιο Συμβούλιο να διαμορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης ευθύνης, για την οποία κρίνεται. Κατά το στάδιο αυτό, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου, η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό του σημείωμα.
Η δομημένη συνέντευξη περιλαμβάνει δύο θεματικές ενότητες:
 Η πρώτη θεματική ενότητα περιλαμβάνει δομημένη συζήτηση επί θεμάτων σχετικών
με το αντικείμενο του φορέα και τις αρμοδιότητες των οργανωτικών μονάδων των σχετικών με την προκηρυσσόμενη θέση, σε συνάρτηση με τις δεξιότητες και προσόντα του υποψηφίου, όπως προκύπτουν από το βιογραφικό του και τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου.
 Η δεύτερη θεματική ενότητα περιλαμβάνει ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου γενικού διοικητικού ενδιαφέροντος που έχει ως σκοπό να αξιολογήσει τις διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου να προγραμματίζει, να συντονίζει, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να λαμβάνει αποτελεσματικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις. Για τη μοριοδότηση λαμβάνονται υπόψη επίσης οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η ικανότητα διαχείρισης χρόνου, τα χαρακτηριστικά ηγεσίας, ιδίως υπό συνθήκες πίεσης, η ικανότητα συντονισμού ομάδων εργασίας και η δημιουργικότητα του υποψηφίου.
Κάθε θεματική ενότητα δύναται να μοριοδοτηθεί με 500 μόρια κατ’ ανώτατο όριο.
Η τελική μοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψηφίου προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών των μελών του αρμόδιου Συμβουλίου. Το περιεχόμενο της συνέντευξης με τα κρίσιμα και ουσιαστικά σημεία της αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό του Συμβουλίου, το οποίο είναι στη διάθεση όλων των υποψηφίων. Η μοριοδότηση για τον εκάστοτε υποψήφιο αιτιολογείται συνοπτικά από κάθε μέλος του Συμβουλίου ως προς κάθε μία από τις δύο θεματικές ενότητες της συνέντευξης.
Με απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής επιτρέπεται ειδικά για οργανικές μονάδες που έχουν ίδιες ή παρεμφερείς αρμοδιότητες (π.χ. Εφορείες Αρχαιοτήτων), η διεξαγωγή της δομημένης συνέντευξης να αφορά το σύνολο των οργανικών αυτών μονάδων, οι οποίες για το σκοπό και μόνο της διάταξης, αποτελούν μια ενιαία προκηρυσσόμενη θέση. Σε αυτή την περίπτωση, οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους επτά (7) πρώτους στη σειρά κατάταξης για περισσότερες από μία από τις ως άνω θέσεις ευθύνης καλούνται σε συνέντευξη μία φορά από το οικείο συμβούλιο και με αυτή τη βαθμολογία κατατάσσονται στο σύνολο των τελικών πινάκων κατάταξης.
11

ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Για την τελική μοριοδότηση, το σύνολο των μορίων κάθε ομάδας κριτηρίων πολλαπλασιάζεται με το αντίστοιχο συντελεστή, όπως αναγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί:
Για τη θέση Προϊσταμένου
Ομάδα Κριτηρίων α Ομάδα Κριτηρίων γ
Τμήματος 35 %
20 % 100 %
Διεύθυνσης 25 %
15 % 100 %
Γενικής Διεύθυνσης 25 %
10 % 100 %
Ομάδα Κριτηρίων β
20 % 25 % 25 %
Ομάδα Κριτηρίων δ
25 % 35 % 40 %
Η συνολική βαθμολογία των κριτηρίων εξάγεται με προσέγγιση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων.
Λαμβανομένων υπόψη των συντελεστών, η κατ’ ανώτατο όριο βαθμολογία που μπορεί να λάβει ο υποψήφιος ανέρχεται σε 1.000 μόρια.
Μεταβατικές διατάξεις για τη μοριοδότηση του άρθρου 85 του Υ.Κ.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 79 του ν.4674/2020, κατά την πρώτη εφαρμογή των άρθρων 84 έως 86 του ν.3528/2007, όπως ισχύει, για την τελική μοριοδότηση, ο συνολικός αριθμός των μορίων για κάθε ομάδα κριτηρίων πολλαπλασιάζεται με τους κάτωθι συντελεστές, για όλα τα επίπεδα θέσης ευθύνης:
Για τη θέση Προϊσταμένου Τμήματος, Διεύθυνσης, Γενικής Διεύθυνσης (μεταβατικές διατάξεις):
Ομάδα Κριτηρίων α Ομάδα Κριτηρίων β Ομάδα Κριτηρίων δ
33 % 33 % 34 % 100 %
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ Ν.4674/2020

 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2β και 2γ του αρ. 113 του ν.4622/2019 βάσει των οποίων έληξε η θητεία των υφιστάμενων κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4622/2019 (7.8.2019) μελών των ΕΙΣΕΠ και Σ.Ε.Π. και ανασυγκροτήθηκαν τα εν λόγω συλλογικά όργανα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4369/2016 όπως αυτές ίσχυαν μέχρι τη δημοσίευση του ν.4622/2019, οι εκκρεμείς σε οποιοδήποτε στάδιο προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Τμήματος, αυτοτελούς Τμήματος και ενδιάμεσων επιπέδων διοίκησης ή οργανικής μονάδας αντίστοιχου επιπέδου συνεχίζονται και ολοκληρώνονται κατ’ εφαρμογή των
  12

διατάξεων των άρθρων 84, 85 και 86 του Υ.Κ. ως ίσχυαν πριν την τροποποίηση των διατάξεων αυτών με το ν.4674/2020. Σχετική είναι η αρ.πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.35.53/2563/οικ.30660/6.9.2019 (ΑΔΑ: ΨΒΒΦ465ΧΘΨ-ΒΓΝ) εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας.

 1. Με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 45 του ν.4674/2020 (Α’ 53) δίνονται περαιτέρω διευκρινίσεις για εκκρεμείς προκηρύξεις σε διαφορετικό στάδιο της διαδικασίας. Ειδικότερα, για όσες προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων επιπέδου Διεύθυνσης έχουν εκδοθεί μέχρι και τη δημοσίευση του π.δ.84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων», η διαδικασία επιλογής συνεχίζει από το στάδιο στο οποίο είχε διακοπεί. Σε περίπτωση που η διαδικασία επιλογής βρίσκεται στο στάδιο της δομημένης συνέντευξης και στους οικείους πίνακες των επτά (7) πρώτων στη σειρά κατάταξης περιλαμβάνονται υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί οργανικά σε άλλες υπηρεσίες, ο αριθμός των καλούμενων σε συνέντευξη επαναπροσδιορίζεται βάσει εκ νέου κατάταξης των υπαλλήλων που εξακολουθούν να ανήκουν οργανικά στον φορέα. Οι οργανικές μονάδες που περιλαμβάνονται στις ως άνω προκηρύξεις και έχουν μεταφερθεί σε άλλα Υπουργεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.84/2019 επαναπροκηρύσσονται σύμφωνα με τις ισχύουσες σήμερα διατάξεις των άρθρων 84 -86 του Υ.Κ. Για τις περιπτώσεις των φορέων στους οποίους τα αρμόδια συμβούλια επιλογής δεν έχουν ολοκληρώσει τα στάδια επιλογής και στο διάστημα αυτό συγχωνευτήκαν ή καταργήθηκαν θέσεις, οι οποίες είχαν προκηρυχθεί, οι υποψήφιοι οι οποίοι είχαν δηλώσει μία ή περισσότερες από τις συγχωνευμένες ή καταργημένες θέσεις, μπορούν να υποβάλουν συμπληρωματική αίτηση υποψηφιότητας αντικαθιστώντας τις εν λόγω θέσεις με άλλες. Για το σκοπό αυτό, εκδίδεται σχετική πρόσκληση από την οικεία Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού του φορέα. Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών, η οποία ξεκινά τρεις (3) ημέρες μετά τη έκδοση της σχετικής πρόσκλησης. Μετά την πάροδο της ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας, η υπηρεσία ελέγχει τις συμπληρωματικές αιτήσεις βάσει των κείμενων διατάξεων όπως και τις αρχικές αιτήσεις.
 2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 45 του ν.4674/2020, ιατροί Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, που δεν υπάγονται στο σύστημα βαθμολογικής εξέλιξης του Υ.Κ., οι οποίοι ανήκουν οργανικά στις περιφέρειες και υπηρετούν ως μόνιμοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, συμμετέχουν παραδεκτώς στις προκηρυσσόμενες θέσεις ευθύνης των περιφερειών οποιουδήποτε επιπέδου με αρμοδιότητες στην υγεία.
  Η εν λόγω ρύθμιση εφαρμόζεται και για τις εκκρεμείς προκηρύξεις κατά την έναρξη ισχύος του ν.4674/2020 για τις οποίες δεν έχει συνεδριάσει ακόμα το αρμόδιο συλλογικό όργανο επιλογής για να κριθεί το παραδεκτό των αιτήσεων υποψηφιότητας που έχουν υποβληθεί μέχρι την κρίσιμη ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.
  13
 3. Οι διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 85 του Υ.Κ. εφαρμόζονται και για εκκρεμείς προκηρύξεις, εφόσον δεν έχει διεξαχθεί η διαδικασία της δομημένης συνέντευξης.
  ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
 4. Συγκρότηση των ΣΕΠ:
  α) Με τις διατάξεις της παρ.3β του άρθρου 45 του ν.4674/2020 προβλέπονται τα εξής: « Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007) προστίθενται νέα εδάφια, ως εξής: ‘’Οι δομημένες συνεντεύξεις του άρθρου 85 για την επιλογή των προϊσταμένων Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας, είναι δυνατόν να διεξάγονται στην έδρα του Α.Σ.Ε.Π. Ειδικά στις περιπτώσεις που η έδρα των φορέων βρίσκεται εκτός Αθηνών, οι συνεδριάσεις των Σ.Ε.Π. διενεργούνται στην Κεντρική Υπηρεσία του οικείου φορέα με έδρα την Αθήνα. Εφόσον δεν υπάρχει Κεντρική Υπηρεσία με έδρα την Αθήνα, οι συνεδριάσεις διενεργούνται στην έδρα του Α.Σ.Ε.Π.’’».
  β) Συγκρότηση των ΣΕΠ των φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και των Περιφερειών:
  Με τις διατάξεις των παρ.3 α και 3 γ του άρθρου 45 του ν.4674/2020 προβλέπεται ειδική συγκρότηση των ΣΕΠ για τους φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και των Περιφερειών αντίστοιχα, οπότε και οι αρμόδιοι για τη συγκρότηση των ΣΕΠ αυτών φορείς θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις ως άνω ειδικές διατάξεις συγκρότησης.
 5. Έκδοση προκηρύξεων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων-αρμοδιότητα υπογραφής:
  Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3δ του άρθρου 45 του ν.4674/2020 με τις οποίες τροποποιείται η περίπτωση (α) της παραγράφου 7 του άρθρου 86 του Υ.Κ. προβλέπεται ότι η προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων εκδίδεται βάσει των διατάξεων περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του ν.4622/2019, σύμφωνα με τις οποίες η προκήρυξη υπογράφεται από τον αρμόδιο Υπηρεσιακό Γραμματέα του Υπουργείου και τον Γενικό Γραμματέα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Σε περίπτωση μη εφαρμογής της προαναφερόμενης διάταξης, η προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων εκδίδεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του οικείου Υπουργού ή, προκειμένου για Ν.Π.Δ.Δ. με κοινή απόφαση του εποπτεύοντος το ΝΠΔΔ Υπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών. Για τις Ανεξάρτητες Αρχές, η προκήρυξη εκδίδεται από τον Πρόεδρο ή τον επικεφαλής της Αρχής και τον Υπουργό Εσωτερικών.
 6. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 45 του ν.4674/2020, προϊστάμενοι επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, οι οποίοι δεν επανεπιλέγονται σε θέση προϊσταμένου του ίδιου επιπέδου από τα αρμόδια όργανα επιλογής
  14

δύνανται κατόπιν αίτησής τους προς το αρμόδιο όργανο να μετατάσσονται στον κλάδο Επιτελικών Στελεχών σε συνιστώμενες με την απόφαση μετάταξης προσωποπαγείς θέσεις βάσει των διατάξεων του ν.4622/2019.
Η ως άνω ρύθμιση καταλαμβάνει και τα πρόσωπα που κατείχαν θέσεις προϊσταμένων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και δεν επελέγησαν εκ νέου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4369/2016. Όσον αφορά τον κλάδο των Επιτελικών Στελεχών και τη διαδικασία μετάταξης σε αυτόν, θα ακολουθήσουν νεότερες εγκύκλιες οδηγίες της Υπηρεσίας μας.

 1. Υπηρεσιακοί Γραμματείς και τροποποίηση της συγκρότησης των υφιστάμενων ΕΙΣΕΠ και ΣΕΠ:
  Κατόπιν διαφόρων ερωτημάτων που τίθενται στην Υπηρεσία μας σχετικά με την τροποποίηση της συγκρότησης των ΕΙΣΕΠ και των ΣΕΠ προκειμένου να οριστούν ως μέλη σε αυτά οι Υπηρεσιακοί Γραμματείς, σας γνωρίζουμε ότι για την τροποποίηση αυτών θα ακολουθήσει νεότερη εγκύκλιος.
 2. Θητεία Υπηρεσιακών Συμβουλίων κατ’ άρθρο 159 του Υ.Κ.:
  Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 159 του Υ.Κ. όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ.6 α του άρθρου 26 του ν.4690/2020: «Η θητεία των μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων του παρόντος άρθρου είναι διετής και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από τη συγκρότησή τους. Κατά την πρώτη εφαρμογή η θητεία των τακτικών μη αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων αρχίζει από την ημερομηνία συγκρότησής τους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του πρώτου άρτιου έτους που ακολουθεί αμέσως μετά ή κατά το χρόνο συγκρότησής τους, εφόσον είναι άρτιο έτος».
  Οι ανωτέρω ρυθμίσεις αφορούν και σε Υπηρεσιακά Συμβούλια που έχουν συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 159 του Υ.Κ. προ της έναρξης ισχύος του ν.4690/2020.
  Για την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων και σε συνέχεια της με αρ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.53/2517/οικ.10914/8.3.2019 (ΑΔΑ: 6ΤΑ1465ΧΘΨ-ΛΥΗ) σχετικής εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας, η θητεία των τακτικών μη αιρετών μελών των υφιστάμενων κατά την έναρξη ισχύος του ν.4690/2020 Υπηρεσιακών Συμβουλίων κατ’άρθρο 159 του Υ.Κ. ενδεικτικά ορίζεται ως εξής:
   Η θητεία των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου με ημερομηνία συγκρότησης 15.3.2019 λήγει στις 31.12.2020.
   Η θητεία των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου με ημερομηνία συγκρότησης 15.1.2020 λήγει στις 31.12.2020.
  ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
 3. Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν, με
  κάθε πρόσφορο τρόπο, στα αρμόδια όργανα επιλογής προϊσταμένων (ΕΙΣΕΠ, ΣΕΠ και υπηρεσιακά συμβούλια), στους υπαλλήλους καθώς και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς.
  15
 4. Η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών παρακαλείται για την κοινοποίηση της παρούσας στους ΟΤΑ β’ βαθμού, προκειμένου να διευκολυνθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες των ΟΤΑ β ́ βαθμού κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.
 5. Τα αρμόδια Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων καλούνται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών επιλογής προϊσταμένων για όσες εκκρεμείς προκηρύξεις εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους.
 6. Τα αρμόδια όργανα καλούνται να προβούν στην έκδοση προκηρύξεων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων στις Υπηρεσίες τους. Όσες προκηρύξεις εκδίδονται από τη δημοσίευση του ν.4674/2020 και εφεξής εκδίδονται βάσει των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του ν.4674/2020 και του ν.4690/2020.
 7. Για όσα θέματα δεν παρέχονται οδηγίες με την παρούσα εγκύκλιο ισχύουν οι αναφερόμενες οδηγίες στις προηγούμενες σχετικές εγκυκλίους της Υπηρεσίας μας.
 8. Προς διευκόλυνση των Υπηρεσιών για την κατάρτιση των σχετικών προκηρύξεων επισυνάπτεται στο παρόν υπόδειγμα αίτησης και βιογραφικού σημειώματος, καθώς και της βεβαίωσης των στοιχείων των υποψηφίων βάσει των νέων σχετικών ρυθμίσεων.
  Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας μας: www.ypes.gr, στη διαδρομή: «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα – Ανθρώπινο Δυναμικό».
  Ο Υπουργός Παναγιώτης Θεοδωρικάκος
  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
  H Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών
  Του Υπουργείου Εσωτερικών Μαρίνα Χρύση
 9. 2.
 10. 4.
 11. 6. 7. 8.
  Όλα τα Υπουργεία, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
  Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων, Δ/νσεις Διοικητικού /Προσωπικού
  Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
  Όλες οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
  Όλες οι Ανεξάρτητες Αρχές, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
  Προεδρία της Κυβέρνησης
  ΑΔΕΔΥ
  16
 12. Υπουργείο Εσωτερικών- Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (για την κοινοποίηση της παρούσας στους ΟΤΑ β’ βαθμού)
  ΚΟΙΝ. (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
 13. Όλα τα Υπουργεία
  -Γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών -Γραφεία Γενικών και Ειδικών Γραμματέων
 • Γραφεία Υπηρεσιακών Γραμματέων
 1. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
  -Γραφεία Συντονιστών
  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
 2. Γραφείο Υπουργού
 3. Γραφείο Γενικής Γραμματέα
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
 6. web.support@ypes.gr για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στη
  διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα – Ανθρώπινο Δυναμικό».
  17


Comments are closed.