ΥΠ.ΕΣ.: Διευκρινίσεις και τι ισχύει για παράταση συμβάσεων Covid

0
205

Στην δίμηνη παράταση που δόθηκε για τους συμβασιούχους COVID με το Ν 4915/2022 («Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης….. και άλλες επείγουσες διατάξεις») αναφέρεται εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών που στάλθηκε στους δήμους.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

Η παράταση αφορά συμβάσεις που ήταν ενεργές κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, δηλαδή 24.03.2022.

Ο συνολικός χρόνος διάρκειας των εν λόγω συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των παρατάσεών τους, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών.

-Στον υπολογισμό του 24μηνου συμπεριλαμβάνονται και οι τετράμηνες συμβάσεις που είχαν συναφθεί με τις διατάξεις του άρθρου εικοστού τέταρτου της από 14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

Δεν θα υπολογιστούν στο συνολικό χρόνο υπηρεσίας τυχόν χρονικά διαστήματα μεταξύ των συμβάσεων κατά τα οποία δεν παρασχέθηκε εργασία, αλλά μόνο ο πραγματικός χρόνος απασχόλησης.

Με απόφαση του Δημάρχου, δύναται κατ’ εξαίρεση, το ανωτέρω προσωπικό, να διατίθεται και στα ΚΕΠ για τις ανάγκες ελέγχου εισόδου σε αυτά, λόγω του αυξημένου όγκου εργασιών που παρέχουν στους πολίτες.

Πηγή:

Comments are closed.