ΥΠ.ΕΣ: Από τους ΚΑΠ 28 εκ. σε ΟΤΑ για Σχολικές Επιτροπές. Ποσό 167.850 € για το Δ. Καλλιθέας

Με Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών κατανέμονται 28 εκατ. ευρώ σε  όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους.

Το ποσό των 167.850,00 € θα λάβει ο Δήμος Καλλιθέας για τις Σχολικές του Επιτροπές σύμφωνα με την απόφαση.

Το ποσό προέρχεται από το χρηματικό υπόλοιπο των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) των Δήμων και δεν πρόκειται έκτακτη χρηματοδότηση

Τα ποσά θα καταβληθούν στους δικαιούχους Δήμους με Χρηματικές Εντολές του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Από τα κατανεμηθέντα ποσά παρακρατούνται για την ενίσχυση των προϋπολογισμών των Δήμων, τα ποσά που απαιτούνται για την κάλυψη των δαπανών των μέσων ατομικής προστασίας του προσωπικού καθαριότηταςμε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που προσλήφθηκε κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 34 του ν.4713/2020.

Η απόφαση

Comments are closed.