ΥΠ.ΕΣ.: Έλεγχος και παρακρατήσεις από ΚΑΠ για ληξιπρόθεσμες οφειλές των ΟΤΑ προς τρίτους…

Δικλείδες ασφαλείας για την αποτροπή δημιουργίας  ληξιπρόθεσμων οφειλών από τους Δήμους προς τρίτους, θέτει ο υπουργός Εσωτερικών κ. Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, με ρύθμιση που ενσωματώνει στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που συζητείται στη Βουλή.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από ένα μήνα με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών Θεοδωρικάκου και του υφυπουργού Οικονομικών κ. Σκυλακάκη επιχορηγήθηκαν, σε πρώτη φάση, 84 δήμοι, με το συνολικό ποσό των 92 εκατομμυρίων ευρώ για την άμεση αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.

Για την εξάλειψη του φαινομένου, με τη διάταξη που εισάγεται σήμερα, θεσμοθετείται μηχανισμός αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους από τους ΟΤΑ.

Η διάταξη προβλέπει ότι το πρώτο δεκαήμερο μετά τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες θα υποβάλλουν προς το Υπουργείο Εσωτερικών κατάσταση με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και αναλυτική αιτιολόγηση των λόγων μη πληρωμής τους.

Με εξαίρεση τα εντάλματα τα οποία δεν μπορούν να πληρωθούν με ευθύνη των δικαιούχων, ο ΟΤΑ θα μεταφέρει σε ειδικό λογαριασμό το ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί τότε το ποσό θα παρακρατείται από την επόμενη μηνιαία τακτική επιχορήγηση μέσω ΚΑΠ (και σε ποσοστό έως 25% αυτής). Στη συνέχεια θα γίνεται άμεσα η πληρωμή των δικαιούχων μέσω του ΤΠΔ.

Τέλος, στο πλαίσιο του μηχανισμού προβλέπεται η τριμηνιαία δημοσίευση των στοιχείων διαθεσίμων και υποχρεώσεων (απλήρωτων, εκκρεμών και ληξιπρόθεσμων) των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η διάταξη που προβλέπει τη θεσμοθέτηση μηχανισμού αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκηση 

  1. Εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος και έπειτα από αίτημα του Υπουργείου Εσωτερικών, συστήνεται στον δεσμευμένο τομέα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, άτοκος και ακατάσχετος «Ειδικός λογαριασμός κάλυψης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους» για κάθε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), ο οποίος χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που οι ΟΤΑ συσσωρεύουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, σύμφωνα με το άρθρο 8 του π.δ. 80/2016  (Α’ 145).
  2.  Εντός δεκαπέντε ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών έκαστου ΟΤΑ:
    (α) υποβάλλει στο Υπουργείο Εσωτερικών αναλυτική κατάσταση με τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του ΟΤΑ προς τρίτους κατά την τελευταία ημέρα του τριμήνου. Στην κατάσταση παρατίθενται ανά παραστατικό δαπάνης κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία που προβλέπεται να τηρούνται στο μητρώο δεσμεύσεων και οι λόγοι μη εξόφλησης και
    (β) καταθέτει στον ειδικό λογαριασμό της παρ. 1 το χρηματικό ποσό που απαιτείται, προκειμένου το υπόλοιπο του λογαριασμού να καλύπτει το σύνολο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του ΟΤΑ προς τρίτους, εξαιρουμένων των δαπανών που δεν έχουν εξοφληθεί με υπαιτιότητα των δικαιούχων ή είναι ενταγμένες σε ειδικά προγράμματα και εκκρεμεί η εκταμίευση χρηματοδότησης από τον αρμόδιο φορέα.
  3.  Εντός τριάντα ημερών από τη λήξη του τριμήνου, το Υπουργείο Εσωτερικών ελέγχει το ισοζύγιο του υπολοίπου του ειδικού λογαριασμού και των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΟΤΑ προς τρίτους κατά την τελευταία ημέρα του τριμήνου, εξαιρουμένων των δαπανών της περ. β) της παρ. 2. Όταν το ισοζύγιο είναι αρνητικό, τότε το έλλειμμα καλύπτεται με ισόποση παρακράτηση από την επόμενη μηνιαία επιχορήγηση μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων προς τον ΟΤΑ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες. Το παρακρατούμενο ποσό κατατίθεται στον ειδικό λογαριασμό προς αποκατάσταση του ισοζυγίου και προς εξόφληση των απαιτήσεων των δικαιούχων που περιλαμβάνονται στην κατάσταση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Το ποσό που παρακρατείται δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% του ενός δωδέκατου της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης που δικαιούται ο ΟΤΑ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, υπό την προϋπόθεση ότι τεκμηριώνεται η αδυναμία πληρωμής τμήματος ή του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών, γεγονός που πιστοποιείται με συμπληρωματική αναφορά του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΤΑ κατά την υποβολή της έκθεσης της περ. α) της παρ. 2. Όταν από τον έλεγχο προκύπτει θετικό ισοζύγιο, το ποσό του πλεονάσματος αποδεσμεύεται από τον ειδικό λογαριασμό και, με εντολή της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, μεταφέρεται στον τραπεζικό λογαριασμό του ΟΤΑ, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Comments are closed.