ΥΠΕΣ: Επείγουσα εγκύκλιο για τις Εκλογές Εκπροσώπων υπαλλήλων σε Υπηρεσιακά & Πειθαρχικά Συμβούλια

0
209

Εγκύκλιο αναφορικά με τις εκλογές των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου σχετικά με τη θητείας τους την περίοδο 2023 – 2024, εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Ειδικότερα στην εγκύκλιο καλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού να μεριμνήσουν για την έγκαιρη έναρξη των σχετικών διαδικασιών για την εκλογή νέων αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά Συμβούλια, για τη χρονική περίοδο από 1-1-2023 έως 31-12-2024.

Αναφορικά με τη διαδικασία στην εγκύκλιο μεταξύ άλλων υπενθυμίζονται τα εξής :

-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 178 του ν. 4764/2020, η θητεία των αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων, των οποίων η θητεία έληγε στις 31.12.2020, παρατάθηκε μέχρι την ανάδειξη νέων αιρετών εκπροσώπων έως 31.12.2021 και σε κάθε περίπτωση η θητεία των αιρετών εκπροσώπων που αναδείχθηκαν βάσει εκλογών που διεξήχθησαν κατά τη διετία 2021- 2022 λήγει την 31η-12-2022.

Υπενθυμίζονται οι σχετικές διατάξεις του αρ. 76 του ν. 4850/2021, «Παράταση θητείας αιρετών μελών υπηρεσιακών συμβουλίων – Θητεία αιρετών εκπροσώπων υπαλλήλων του ν. 3528/2007 και του ν. 3584/2007

1. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 178 του ν. 4764/2020 (Α` 256), περί της θητείας των αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η.12.2021.

2. Η θητεία των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α` 26) και του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α` 143) που έχουν εκλεγεί ή εκλέγονται μετά από την 31η.12.2020 λήγει την 31η.12.2022, ανεξαρτήτως της ημεροχρονολογίας εκλογής τους».

Ως εκ των ανωτέρω, καλούνται οι υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των σχετικών διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα και των προαναφερόμενων 2.1. και 2.2. αποφάσεων για τις ενέργειες εκείνες σχετικά με την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια. Οι αιρετοί εκπρόσωποι που θα αναδειχθούν θα οριστούν μέλη των συμβουλίων αυτών για θητεία δύο ετών, από 1-1-2023 έως 31-12-2024.

-Μετά την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ για την ηλεκτρονική ψηφοφορία δίνεται η δυνατότητα στους φορείς του Δημοσίου να επιλέξουν για την διεξαγωγή των εκλογών είτε την ψηφοφορία με αυτοπρόσωπη παρουσία είτε την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Σε κάθε περίπτωση οι διατάξεις της αρ. 2.1. υπουργικής απόφασης εφαρμόζονται και στην περίπτωση που ο φορέας επιλέξει τη διεξαγωγή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικώς με την αρ. 2.2. υπουργική απόφαση.

Comments are closed.