ΥΠΕΣ: Δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους να προσπεράσουν ελέγχους Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

0
175

Τη δυνατότητα να προσπεράσουν τον έλεγχο των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων αποκτούν αποφάσεις δημοτικών και περιφερειακών αρχών για ένα σύνολο κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (μονοδρομήσεις, πεζοδρομήσεις, διαμόρφωση ποδηλατόδρομων, αλλαγές στη διατομή οδοστρώματος κ.ά.), μέσω ρύθμισης που προωθεί το υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠΕΣ) στο νέο νομοσχέδιο που βρίσκεται υπό διαβούλευση.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 47 του νομοσχεδίου, προβλέπεται ότι οι σχετικές αποφάσεις των ΟΤΑ που έχουν ληφθεί «με βάση μελέτες που έχουν εκπονηθεί από ή για λογαριασμό των αρμόδιων Τεχνικών Υπηρεσιών τους» θα πρέπει να εγκριθούν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης. Αν παρέλθει η δίμηνη προθεσμία, «η χορήγηση της εγκρίσεως τεκμαίρεται», δηλαδή ο ελεγκτικός ρόλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης δεν θα γίνεται.

Θα πάνε… περίπατο οι έλεγχοι

Ουσιαστικά με την συγκεκριμένη ρύθμιση το ΥΠΕΣ απα λλάσσει Δήμους και Περιφέρειες από τους ελέγχους των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για σειρά αποφάσεων που αφορούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Με δεδομένο δε ότι οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις έχουν τεράστια κενά προσωπικού θεωρείται δεδομένο ότι οι έλεγχοι θα πάνε …περίπατο.

Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών έχει τον τίτλο: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης – Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών – Λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών» και στο άρθρο 47 αναφέρεται:

Πηγή:

Comments are closed.