Τέλος στις συνεδριάσεις με τηλεδιάσκεψη ή δια περιφοράς – Τι γίνεται με τις αρμοδιότητες που αφαιρέθηκαν;

0
399

Στην κανονικότητα επιστρέφουν επιτέλους και οι συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων καθώς και των Διοικητικών Συμβουλίων των Ν.Π.Δ.Δ. μετά από διάταξη που κατέθεσε το υπουργείο Εσωτερικών στη Βουλή.

Πιο συγκεκριμένα το υπουργείο Εσωτερικών στο νομοσχέδιο με τίτλο «Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα» που κατέθεσε στη Βουλή , συμπεριέλαβε διάταξη για την κατάργηση των έκτακτων ρυθμίσεων στον τρόπο συνεδριάσεων των Συμβουλίων , που είχε νομοθετήσει λόγω του covid.

Τι αναφέρει το άρθρο 48 του νομοσχεδίου

«Η παρ.1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α’ 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν.4830/2021 (Α’ 169), περί τρόπου λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Διοικητικών Συμβουλίων των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων τους, καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος.»

Τι ορίζονταν πριν και καταργούνται τώρα 

«1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού covid-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. A’ και B’ βαθμού και των Διοικητικών Συμβουλίων των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα:
α) είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ.5 του αρ.67 και της παρ.1 του αρ.167 του ν.3852/2010,
β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
γ) είτε δια ζώσης
δ) είτε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη.
Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συλλογικών οργάνων και των Διοικητικών Συμβουλίων της παρ. 1, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα.
Συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και των Διοικητικών Συμβουλίων της παρ.1, που ήδη έλαβαν χώρα με έναν από τους ανωτέρω τρόπους θεωρούνται νόμιμες.»

Με την κατάργηση της ως άνω διάταξης ουσιαστικά μπαίνει τέλος στις δια περιφοράς και με τηλεδιασκέψεις συνεδριάσεις των Περιφερειακών, Δημοτικών Συμβουλίων και Διοικητικών Συμβουλίων που είχαν εφαρμοστεί λόγω της πανδημίας.

Ερωτηματικά

Το ερώτημα ωστόσο που δεν απαντάται από τη συγκεκριμένη  διάταξη που κατέθεσε το υπουργείο Εσωτερικών είναι για το αν επιστρέψουν όλες εκείνες οι αρμοδιότητες που με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου αφαιρέθηκαν από τα Δημοτικά Συμβούλια.

Comments are closed.