Συνεδρίαση της Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης σήμερα 21/10 στις 19:00 με τηλεδιάσκεψη

0
322

Σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης καλεί τα μέλη της, ο πρόεδρος της Γιώργος Κυριακόπουλος σήμερα Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020 στις 19:00 με τηλεδιάσκεψη.

Η πρόσκληση και η Ημερήσια Διάταξη  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προσκαλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 19:00, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) και με το με αρ. πρωτ.: 18318/13-3-2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας webex σύμφωνα προς τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν. 4555/18 με θέματα ημερησίας διάταξης τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Προσχέδιο προϋπολογισμού 2021

2. Τεχνικό πρόγραμμα 2021

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» .

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την αμέσως επόμενη ημέρα, Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 19:00, με τον ίδιο τρόπο.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Κυριακόπουλος Γεώργιος

Comments are closed.