Συγκρότηση Επιτροπής για αλλαγή των προσόντων διορισμού σε Δήμους και Δημόσιο…

0
466

Την είσοδο του Δημόσιου τομέα και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις σύγχρονες ανάγκες της νέας εικοσαετίας θα επιδιώξει να αποτυπώσει η δημιουργία της επιτροπής ως προς τα προσόντα που θα πρέπει να διαθέτουν όσοι θελήσουν να πάρουν μέρος στους διαγωνισμούς του Δημοσίου αλλά και των ΟΤΑ.

Συγκροτήθηκε η επιτροπή που αφορά το Π.Δ. 50/2001 για τον «καθορισμό των προσόντων διορισμού σε θέσεις Φορέων του Δημοσίου Τομέα» με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα.

Αντικείμενο της Επιτροπής είναι η επικαιροποίηση και αναμόρφωση του π.δ. 50/2001, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο που να ανταποκρίνεται στις μεταβολές που έχουν επέλθει στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας και τις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες της Δημόσιας Διοίκησης.

Στο προεδρικό διάταγμα “καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις Φορέων του Δημοσίου Τομέα”, αναλυτικά ορίζονται τα κατά κλάδους ή ειδικότητες προσόντα διορισμού μονίμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού σε θέσεις Δημοσίων Υπηρεσιών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, συμπεριλαμβανομένων και των Ο.Τ.Α. Α` και Β` βαθμού.


Η Επιτροπή θα συνεδριάζει εντός και εκτός του ωραρίου εργασίας των δημοσίων υπηρεσιών και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

Στην Επιτροπή θα προεδρεύει η Γενική Γραμματέας και κατά τα λοιπά συμμετέχουν:

– 1 Νομικός Σύμβουλος του Κράτους του Υπουργείου Εσωτερικών,

– 1 πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αποσπασμένος στο Γραφείο της Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων,

– 1Συνεργάτης του Γραφείου της Γενικής Γραμματέως,

– 12 Δημόσιοι Υπάλληλοι, εκ των οποίων8 είναι του Υπουργείου Εσωτερικών, 2 του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και 2 του ΑΣΕΠ.

Να σημειωθεί ότι από τους 8 Υπαλλήλους του ΥΠΕΣ, οι 2 υπηρετούν στη Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Comments are closed.