Πρωτοδικείο Αθηνών: Τα επίσημα αποτελέσματα των υποψηφίων Δημοτικών & Κοινοτικών Συμβούλων

0
1330

Με την αρ. 607/2023 Πράξη του Πρωτοδικείου Αθηνών κοινοποιήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 στο Δήμο Καλλιθέας.

Στο ίδιο πρακτικό αποτυπώνεται και η τελική σταυροδοσία για τους Υποψήφιους Δημοτικούς και Κοινοτικούς Συμβούλους των τεσσάρων συνδυασμών που συμμετείχαν στις πρόσφατες εκλογές.

Ωστόσο εκκρεμεί η ανακήρυξη των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας και των Κοινοτικών Συμβουλίων που θα κατέχει ο κάθε συνδυασμός στη νέα 5ετή περίοδο καθώς και των Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβούλων και των αναπληρωματικών τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση με την οποία κοινοποιήθηκε και η πράξη του Πρωτοδικείου Αθηνών τα πρακτικά εκλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις 35 παρ. 2 & 3 του Ν.4804/2021, θα εκτίθενται στο κατάστημα του Πρωτοδικείου για πέντε (5) ημέρες, δηλαδή από 21 Οκτωβρίου 2023 έως 25 Οκτωβρίου 2023.  

Για τυχόν ενστάσεις ως προς το εκλογικό αποτέλεσμα ή και των υποψηφίων Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβούλων αυτές μπορούν να κατατεθούν εντός 7ημέρου από την ημερομηνία που θα λήξη η έκθεση των αποτελεσμάτων και της σταυροδοσίας στο Πρωτοδικείο Αθηνών, δηλαδή από τις 26 Οκτωβρίου 2023 έως και 1 Νοεμβρίου 2023.

Άρθρο 76 Προθεσμία για την άσκηση της ένστασης Τροποποίηση του άρθρου 248 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας

Στο άρθρο 248 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α’ 97), περί της προθεσμίας για την άσκηση της ένστασης, οι παρ. 1, 2 και 4 αντικαθίστανται, η παρ. 3 καταργείται και το άρθρο 248 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 248 Προθεσμία

1. Η ένσταση ασκείται μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από τη λήξη του χρόνου έκθεσης της πράξης με την οποία ανακηρύσσονται οι επιτυχόντες και οι επιλαχόντες συνδυασμοί, καθώς και οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που εκλέγονται ως τακτικοί ή αναπληρωματικοί.

Η Πράξη του Πρωτοδικείου Αθηνών για τα αποτελέσματα και τη σταυροδοσία

Comments are closed.