ΠΟΕ ΟΤΑ: Ανακοίνωση για την 10ημερη κανονική άδεια των εργαζόμενων στους παιδικούς σταθμούς…

0
425

Η ΠΟΕ – ΟΤΑ, σε ανακοίνωση της, ζητά Να λάβουν κανονικά άδεια οι εργαζόμενοι στους παιδικούς σταθμούς και τονίζει:

«Λόγω των έκτακτων μέτρων περιορισμού της Πανδημίας του Κορωνοϊού, όλοι οι Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί της χώρας βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας από τις 11 Μαρτίου 2020 μέχρι τις 10 Απριλίου 2020, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ ΦΥΛΛΟΥ 55/11-3-2020) και την κοινή Υπουργική Απόφαση υπ΄ αριθμ.: Δ1α/ΓΠ.οικ.20021 (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 956/21-3-2020).

Σύμφωνα με τον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, (Ν.3584/2007),  άρθρο 55, παρ. 4, οι υπάλληλοι που έχουν κατά τις κείμενες διατάξεις διακοπές εργασίας μπορούν, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης, να λαμβάνουν κανονική άδεια με αποδοχές έως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος. Οι υπάλληλοι αυτοί δεν είναι άλλοι από τους υπαλλήλους των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών της χώρας και συγκεκριμένα το Παιδαγωγικό (π.χ. Βρεφονηπιοκόμοι, Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμοι), το Βοηθητικό (π.χ. Μάγειρες, Βοηθοί Μαγείρων, Τραπεζοκόμοι, Προσωπικό Καθαριότητας) και το λοιπό επιστημονικό προσωπικό τους (π.χ. Κοινωνικός Λειτουργός, Παιδίατρος, Ψυχολόγος κ.λπ.).

Σύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4249/5-12-2017) και το άρθρο 7, παρ.3, «Οι Σταθμοί αυτοί δεν λειτουργούν από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και την 5η Ιανουαρίου, τη Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή του Θωμά». Επίσης, σύμφωνα και πάλι με τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας, άρθρο 16, παρ.1 «Το προσωπικό που απασχολείται αποκλειστικά στους Σταθμούς που λειτουργούν εντός Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Δήμων ή ως υπηρεσία του Δήμου, κατά τις ημέρες μη λειτουργίας αυτών βάσει του άρθρου 7 του παρόντος, έχει διακοπές εργασίας. Το εν λόγω προσωπικό μπορεί, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης, να λαμβάνει κανονική άδεια με αποδοχές έως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

Στην υπ΄ αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/110/οικ.8189/20-3-2020, εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, στην ενότητα Γ (3η παράγραφος) αναφέρονται τα εξής: «Επιπλέον και σε ό,τι αφορά τις κανονικές άδειες, διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 48 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007) {που έχει επικυρωθεί με τον παραπάνω Νόμο (Ν.3584/2007,  άρθρο 55, παρ.4)} οι διατάξεις περί δικαιώματος κανονικής άδειας δεν εφαρμόζονται σε όσους έχουν κατά τις κείμενες διατάξεις διακοπές εργασίας, αλλά οι υπάλληλοι αυτοί μπορούν εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης, να παίρνουν κανονική άδεια με αποδοχές έως (10) εργάσιμες ημέρες το έτος. Εν προκειμένω και κατ΄ εξοχήν λόγω της σοβαρών λόγων ανάγκης προστασίας της δημόσιας υγείας, εξυπακούεται ότι δεν θα ήταν επιτρεπτό να ικανοποιηθεί αίτημα χορήγησης κανονικής άδειας σε υπαλλήλους που δικαιούνται διακοπές εργασίας παρά μόνο σε όλες εξαιρετικές περιπτώσεις».

Επειδή τίθενται πολλά ερωτήματα, ξεκαθαρίζουμε πως θέση της Ομοσπονδίας μας με βάση όσα προαναφέρθηκαν και σύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4249/5-12-2017) είναι, πως, παρά την αναστολή λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και την κατ΄ εξαίρεση και έκτακτη μεταφορά του προσωπικού σε άλλες υπηρεσίες για όσο διάστημα όφειλαν να παρέχουν υπηρεσίες στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς, ισχύουν οι παύσεις εργασίας που με τις σχετικές διατάξεις έχουν θεσπιστεί. Διαφορετική ερμηνεία, ή άποψη, θα δημιουργούσε δυσμενή μεταχείριση των εργαζομένων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς (Παιδαγωγικό και Βοηθητικό προσωπικό) οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα κανονικής άδειας όπως οι υπόλοιποι Δημοτικοί υπάλληλοι.

Την ίδια στιγμή, υπαρκτό είναι το πρόβλημα, που θα ενταθεί το επόμενο χρονικό διάστημα, εργαζόμενοι στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς που έχουν λάβει την ειδική άδεια για την φύλαξη των παιδιών τους, να έχουν ήδη εξαντλήσει τις δέκα (10) ημέρες ειδικής άδειας που προβλέπεται για αυτούς. Σε ενδεχόμενη παράταση των έκτακτων μέτρων (την οποία θεωρούμε δεδομένη) για τον περιορισμό της Πανδημίας και εφόσον τα σχολεία παραμείνουν κλειστά, δεν είναι δυνατόν εργαζόμενοι αυτής της κατηγορίας να μην έχουν πλέον το δικαίωμα της ειδικής άδειας φύλαξης τέκνων αφού δεν έχουν κανονική άδεια ή ήδη έχουν εξαντλήσει την προβλεπόμενη ειδική για αυτούς άδεια.

Comments are closed.