Σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζεται ο προσανατολισμός με στόχο την χάραξη κατευθυντήριων γραμμών όπου προβλέπεται η θεσμοθέτηση Εθνικής Στρατηγικής για το Περπάτημα.

Μια ενδιαφέρουσα επείγουσα διάταξη για την προστασία του περιβάλλοντος περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου που κατέθεσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη Βουλή με τίτλο: «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ και άλλες περιβαλλοντικές διατάξεις».

Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται η θεσμοθέτηση Εθνικής Στρατηγικής για το Περπάτημα. Οι υποδομές πεζής μετακίνησης είναι ελλιπείς και μέχρι σήμερα δεν έχει εφαρμοστεί ένα οργανωμένο σχέδιο για την ανάπτυξή τους. Η πλειονότητα των πεζών περπατά σε ακατάλληλα σημεία και διαδρομές και το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Επίσης, η πλειονότητα των πολιτών δεν επιλέγει το περπάτημα ως μέσο καθημερινής μετακίνησης και προτιμά να χρησιμοποιεί το ιδιωτικό αυτοκίνητο ή άλλα μηχανοκίνητα μέσα, γεγονός που επιβαρύνει την λειτουργία των πόλεων και των οικισμών (αυξημένοι ρύποι, θόρυβος και γενικότερη υποβάθμιση της ποιότητας ζωής).

Η Εθνική Στρατηγική για το Περπάτημα αναμένεται να οδηγήσει σε αύξησητου περπατήματος ως μέσου καθημερινής μετακίνησης των πολιτών, γεγονός που συνεπάγεται τη μείωση των ρύπων από τη μηχανοκίνητη μετακίνηση, τη βελτίωση της καθημερινότητας, της υγείας των πολιτών και της οδικής ασφάλειας, την ενίσχυση του αστικού χώρου και των σχετικών υποδομών, την εξασφάλιση προσβασιμότητας, την παροχή εξειδικευμένων εφαρμογών (όπως σχολικοί δακτύλιοι, γειτονιές κατοικίας, εμπορικές περιοχές), στην προώθηση του περιπατητικού τουρισμού και του αστικού τουρισμού, στη βελτίωση αναβάθμιση και αναζωογόνηση του αστικού χώρου και στην πολυτροπικότητα στις μετακινήσεις.

Πηγή:

Comments are closed.