Περίληψη Απόφασης Τροποποίησης Καταστατικού Σωματείου «ΘΗΣΕΑΣ»

0
111

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Δυνάμει της υπ’ αριθ. 66/2022 διάταξης της Ειρηνοδίκη Καλλιθέας, η οποία δημοσιεύθηκε την 23-11-2022 στην Καλλιθέα, εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις στο καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία «ΘΗΣΕΑΣ», που εδρεύει στην Καλλιθέα και εκπροσωπείται νόμιμα, ειδικότερα δε τα άρθρα 3, 12 παρ. 3, 4 παρ. ΙΙΙ, προσθήκη στο άρθρο 4 και συμπλήρωση του άρθρου 19 του καταστατικού αυτού, σύμφωνα με το από 4-7-2022 τροποποιημένο καταστατικό του.

Αθήνα 28-11-2022

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΚΑΜΠΙΡΗΣ

(ΑΜ/ΔΣΑ 17197)

Comments are closed.