Πατούλης & Open Mall κυριαρχούν στην ατζέντα της διπλής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

0
661

Σε διπλή μικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) καλούνται από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας, Κωνσταντίνο Ευσταθίου,να συμμετάσχουν τα μέλη του απόψε, Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023.

Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για μια Ειδική Συνεδρίαση η οποία έχει ως αποκλειστικό θέμα τις Οικονομικές Καταστάσεις έτους 2017 και η οποία έχει οριστεί για τις 19:00, καθώς και για την Τακτική Συνεδρίαση η οποία περιλαμβάνει 35 θέματα στην ημερήσια διάταξη και έχει οριστεί για τις 20:00.

Ωστόσο σε ότι αφορά την Τακτική Συνεδρίαση, στο στάδιο των ανακοινώσεων, αναμένεται να κυριαρχήσει τόσο η ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής, σχετικά με το πρόσφατο κοινό ψήφισμα των Δημοτικών Συμβουλίων Καλλιθέας και Μοσχάτου – Ταύρου το οποίο χαρακτήρισε «ψήφισμα παρωδία», όσο και η κοινή δήλωση – απάντηση στην Περιφέρεια των Δημάρχων Καλλιθέας Δημήτρη Κάρναβου και του Δημάρχου Μοσχάτου – Ταύρου Ανδρέα Ευθυμίου.

Παράλληλα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, 5ο θέμα, υπάρχει το «Σχέδιο κανονιστικής απόφασης ρύθμισης κυκλοφορίας στην περιοχή Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Δήμου Καλλιθέας» για το οποίο υπάρχουν αντιδράσεις τόσο από τους επαγγελματίες της περιοχής και της κλειστής λαϊκής αγοράς Καλλιθέας όσο και από την αξιωματική αντιπολίτευση γεγονός που κάνει ξεχωριστό το ζήτημα αυτό στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αναλυτικά η Πρόσκληση και η Ημερήσια Διάταξη της Ειδικής και της Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας. 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης (στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου) και με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023 και ώρα 19:00, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Οικονομικές Καταστάσεις έτους 2017.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης (στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου) και με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023 και ώρα 20:00, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Ενημέρωση του σώματος του Δημοτικού Συμβουλίου περί της ετήσιας έκθεσης, του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, ελεγκτικής περιόδου 2022

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2024-2027, του Δήμου Καλλιθέας.

2. Έκδοση απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό της ειδικότητας προς πρόληψη 8μηνης διάρκειας ενός (1) ατόμου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα πλαίσια των εγκρίσεων με ΠΥΣ του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2023.

3. α) Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην 5μελή Επιτροπή επιλογής υποψηφίου/ας δικηγόρου και γραμματέα αυτής για το Δήμο Καλλιθέας μετά από προκήρυξη, β) καθορισμός του εάν σύμφωνα με την προκήρυξη ο/η υπό πρόσληψη δικηγόρος θα πρέπει να είναι διορισμένος/η στον Άρειο Πάγο, το Εφετείο ή το Πρωτοδικείο.

4. Ορισμός αδειών άσκησης και βεβαιώσεων χειρισμού μηχανημάτων των τεχνικών ειδικοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των εγκεκριμένων θέσεων του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού για το έτος 2023.

5. Σχέδιο κανονιστικής απόφασης ρύθμισης κυκλοφορίας στην περιοχή Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Δήμου Καλλιθέας.

6. Έγκριση απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. «Γιάννης Γάλλος» που αφορά την 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων 2023.

7. Έγκριση της με αρ. 11/2023 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Κ.

8. Έγκριση της με αρ. 13/2023 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Κ.

9. Έγκριση της με αρ. 12/2023 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Κ.

10. Έγκριση επιχορήγησης οικονομικού έτους 2023 στο σωματείο «ΘΗΣΕΑΣ».

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

11. 3η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2023.

12. Συμπλήρωση της με αριθ. 7/19-01-2023 με ΑΔΑ:64ΔΟΩΕΚ-5ΟΒ απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού Κ.Α.Ε. προϋπολογισμού δεκτικών έκδοσης Xρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής για το οικονομικό έτος 2023.

13. Έγκριση δαπανών ποσού ύψους 2.690,73€ & έγκριση έκδοσης Χ.Ε. στο όνομα των δικαιούχων οικ. φορέων για την εξόφληση εξόδων δημοσίευσης.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

14. 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2023.

15. 2η Ανακατανομή ΣΑΤΑ 2023.

16. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (τελικού) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 2021».

17. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ».

18. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΝΙΚ. ΖΕΡΒΟΥ».

19. Παραχώρηση τριών (3) θέσεων στάθμευσης στην ημερήσια πολιτική εφημερίδα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.».

20. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Ανδρομάχης 236.

21. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Δημοσθένους 202.

22. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της Λεωφ. Συγγρού 252.

23. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Δαβάκη 31.

24. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Περικλέους 25.

25. Κοπή ενός (1) δένδρου.

26. Κοπή ενός (1) δένδρου.

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

27. Συγκρότηση επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων έτους 2023.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

28. Παράταση της σύμβασης συνεργασίας ΔΕΠΑ – Δήμου Καλλιθέας.

29. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος στον Δήμο Άνδρου.

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

30. Α. Έγκριση μελών καλλιτεχνικών συνόλων:
1. ΠΑΙΔΙΚΗΣ-ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2022-2023,
2. ΜΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2022-2023
Β. Ορισμός μελών Χορωδιακής Καλλιτεχνικής Επιτροπής Δημοτικού Ωδείου μέχρι 30-10-2025.

ΘΕΜΑ ΤΜ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

31. Λήψη απόφασης για μίσθωση ακινήτου προς κάλυψη της ανάγκης στέγασης και λειτουργίας του 5ου Γυμνασίου του Δήμου Καλλιθέας, λόγω επικείμενης λήξης της υφιστάμενης σύμβασης μίσθωσης και ανυπαρξίας κατάλληλου ιδιόκτητου ακινήτου.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

32. Ορισμός συντονιστή και συντονιστικής επιτροπής για το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας.

33. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2023, του με αρ. 97/09-03-2023 αποσπάσματος πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλανθρωπικού Σωματείου «ΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ».

34. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2023, του με αρ. 118/20-12-2022 αποσπάσματος πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΘΝΙΚΟ ΝΗΠΙΟΤΡΟΦΕΙΟ».

ΘΕΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

35. Έγκριση γνωμοδότησης επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης

Comments are closed.