Ο.Π.Α.Α«Γιάννης Γάλλος»: Συνεδριάζει σήμερα το Δ.Σ. και αποφασίζει ότι 59 ΙΔΟΧ καλύπτουν πάγιες & διαρκείς ανάγκες…

0
725

Σε έκτακτη και τακτική συνεδρίαση καλεί σήμερα Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020, (στις 18:00 & 19:00) τα μέλη του Δ.Σ. του Οργανισμού Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος» ο πρόεδρος του Μανώλης Κωστάκης.
Αν η έκτακτη συνεδρίαση παρουσιάζει το δικό της ενδιαφέρον, η τακτική συνεδρίαση του Δ,Σ. που θα γίνει στις 19:00 ξεχωρίζει για δύο φλέγοντα ζητήματα, εργασιακού ενδιαφέροντος.

Τα μέλη του Δ.Σ. καλούνται να αποφασίσουν τόσο για το υπ. αρ. 6 όσο και για το υπ. αρ.7 θέμα της ημερήσιας διάταξης αν οι δέκα (10) εργαζομένοι Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) στην πρώτη περίπτωση, και οι σαράντα εννέα (49) στη δεύτερη, καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, άρα και αν θα υποστηριχθούν ανάλογα στις αγωγές που έχουν καταθέσει ζητώντας την μετατροπή των συμβάσεων τους σε αορίστου χρόνου.

Στο συγκεκριμένο ζήτημα, των εργαζομένων  με συμβάσεις ΙΔΟΧ, εκτός από την εισήγηση του στην ημερήσια διάταξη της σημερινής συνεδρίασης του Δ.Σ., από την διοίκηση του Οργανισμού Παιδικής Αγωγής και Άθλησης και τον πρόεδρο του Μανώλη Κωστάκη, με τις «ευλογίες» του δημάρχου Καλλιθέας Δημήτρη Κάρναβου, έχει ήδη τοποθετηθεί θετικά και η Αξιωματική αντιπολίτευση.

Με επιστολή της η δημοτική παράταξη «Προοπτική Ζωής» του πρώην δημάρχου Κώστα Ασκούνη, την οποία υπογράφουν τα μέλη της που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Π.Α.Α. «Γιάννης Γάλλος»,  έχει ζητήσει την εισαγωγή του θέματος σε σύγκλιση του Δ.Σ. προκειμένου να γίνουν αποδεκτές οι αγωγές των εργαζομένων.

Οι δύο προσκλήσεις με την ημερήσια διάταξη:


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Καλλιθέα 25/06/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                          Αριθ. πρωτ. -4174-
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»
Τμήμα: Διοικητικό – Οικονομικό
Γραφείο: Διοικητικού Συμβουλίου
Αρμόδιος: Γ. Ποδιάδου
Τηλέφωνο: 210 9521.410
Κυρίες / οι,

Σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’», που θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου – 2ο υπόγειο), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 και 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019, την υπ’ αριθ. 06/2020 αποφ. Δ.Σ. του νομικού μας προσώπου (ΑΔΑ:Ψ1ΑΒΟΛΨΦ-ΠΣΒ), την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) (άρθρο 10 παρ. 1), τη με αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), τη με αριθ. 40 εγκύκλιο (Α.Π. 20930/31-3-2020) (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και τη με αριθ. 163 εγκύκλιο (Α.Π. 33282/29-05-2020) (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) του Υπουργείου Εσωτερικών, την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020 και ώρα 18:00, με το εξής μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης :

1.«Έγκριση της Έκθεσης ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2011».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Καλλιθέα 26/06/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  Αριθ. πρωτ. -4183-
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»
Τμήμα: Διοικητικό – Οικονομικό
Γραφείο: Διοικητικού Συμβουλίου
Αρμόδιος: Γ. Ποδιάδου
Τηλέφωνο 210 9521.410

Κυρίες / οι,

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’», η οποία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου – 2ο υπόγειο), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 και 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019, την υπ’ αριθ. 06/2020 αποφ. Δ.Σ. του νομικού μας προσώπου (ΑΔΑ:Ψ1ΑΒΟΛΨΦ-ΠΣΒ), την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) (άρθρο 10 παρ. 1), τη με αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), τη με αριθ. 40 εγκύκλιο (Α.Π. 20930/31-3-2020) (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και τη με αριθ. 163 εγκύκλιο (Α.Π. 33282/29-05-2020) (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) του Υπουργείου Εσωτερικών, την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020 και ώρα 19:00, με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 06/2020 προγενέστερης απόφασης του Δ.Σ..
2. 3Η Μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
3. Έγκριση στοχοθεσίας 2020.
4. Τροποποίηση ήσσονος αξίας υφιστάμενης σύμβασης για ένα μήνα.
5. Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 2440/19/5/2020 πρακτικού Νο 2 της επιτροπής διαγωνισμού, του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, για την υπηρεσία «φύλαξη εγκαταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. ΟΠΑΑ ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄».


6. Λήψη απόφασης επί της αγωγής δέκα (10) εργαζομένων του νομικού μας προσώπου με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
7. Λήψη απόφασης επί της αγωγής σαράντα εννέα (49) εργαζομένων του νομικού μας προσώπου με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.


8. Αποδοχή ή μη, δωρεάς τριών (3) εκτυπωτικών μηχανημάτων.
9. Έγκριση διαγραφών βρεφών και νηπίων από τους βρεφικούς-παιδικούς σταθμούς του Οργανισμού μας.
10. Λήψη απόφασης για την έκπτωση οικονομικής συμμετοχής για βρέφη και νήπια που φιλοξενούνται στις δομές του Οργανισμού μας.
11. Έγκριση του οργανωτικού πλαισίου λειτουργίας της αθλητικής καλοκαιρινής απασχόλησης έτους 2020.
12. Χορήγηση ή μη έκπτωσης των τελών ελλιμενισμού για το ναυταθλητικό σκάφος «ΤΗΛΕ ΙΙΙ» ολικού μήκους 11,40 ιδιοκτησίας του Συλλόγου Ιστιοπλόων Προσωπικού Ο.Τ.Ε (ΣΙΠ –ΟΤΕ).Comments are closed.