ΟΠΑΑ «Γιάννης Γάλλος: συνεδρίαση ΔΣ με τηλεδιάσκεψη Μ. Τρίτη στις 17:30…

0
395

Σε τακτική συνεδρίαση καλεί τα μέλη του Δ.Σ. του Οργανισμού Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος» του Δήμου Καλλιθέας ο πρόεδρος Εμ. Κωστάκης την Μ. Τρίτη στις 17:30.

Η πρόσκληση και τα θέματα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Καλλιθέα 10/04/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                           Αριθ. πρωτ. -1861-
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»»
Τμήμα: Διοικητικό – Οικονομικό
Γραφείο: Διοικητικού Συμβουλίου
Αρμόδιος: Γ. Ποδιάδου
Τηλέφωνο: 210 9521.410

Κυρίες / οι,

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’», που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020) και με το με αριθ. πρωτ.: 18318/13-3-2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), τη Μ. Τρίτη 14 Απριλίου 2020 και ώρα 17:30 με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. 1η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

2. Κατάρτιση Μεσοπροθέσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024 του νομικού προσώπου «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»».

3. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου (στην περιοχή Tζιτζιφιών) για την στέγαση υπηρεσιών του νομικού προσώπου λόγω ανυπαρξίας ιδιόκτητου ακινήτου, σύμφωνα με το αριθ. 93 του Ν. 3463/2006 του Δ.Κ.Κ. και σε συνδυασμό με το αριθ. 65 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Απαλλαγή οικονομικής συμμετοχής χρηστών κολυμβητηρίου λόγω αναστολής λειτουργίας του.

5. Απαλλαγή οικονομικής συμμετοχής για βρέφη και νήπια που φιλοξενούνται στις δομές του Οργανισμού μας.

6. Απαλλαγή οικονομικής συμμετοχής χρηστών Ναυταθλητικής Μαρίνας για την κατάληψη χερσαίου χώρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ

Comments are closed.