ΟΠΑΑ “Γιάννης Γάλλος”: Συνεδρίαζει σήμερα 5/3 το Διοικητικό Συμβούλιο στις 18:00 με τηλεδιάσκεψη

0
281

Με μόλις τέσσερα (4) θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος” (ΟΠΑΑ) σήμερα Παρασκευή 5 Μαρτίου στις 18:00 μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η Πρόσκληση και η Ημερήσια Διάταξη

Πρόσκληση σε  τακτική συνεδρίαση του νπδδ Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης «Γιάννης Γάλλος’» που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021 και ώρα 18:00

Κυρίες / οι,

Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020) και
  2. Τη με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’» που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας webex την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021 και ώρα 18:00 με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Η Ημερήσια Διάταξη

1. Συμπλήρωση της υπ’ αρ.67/2020 (ΑΔΑ: Ω165ΟΛΨΦ-ΓΞΤ) απόφαση του Δ.Σ. του νομικού μας προσώπου, περί συγκρότησης επιτροπών.

2. Έγκριση μελέτης για την προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος για δύο (2) μήνες, λόγω επείγοντος, για τις ανάγκες των δικαιούχων εργαζομένων του Οργανισμού μας & αποστολή του αιτήματος στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας.

3. Έγκριση διαγραφής ενός (1) βρέφους και ενός (1) νηπίου από βρεφικό και βρεφονηπιακό σταθμό, αντίστοιχα, του νομικού μας προσώπου.

4. Έγκριση κατ’ εξαίρεση, εφαρμογής της τιμολογιακής πολιτικής για τα ναυταθλητικά σκάφη για το 2021 λόγω μη πραγματοποίησης ιστιοδρομιών κατά το προηγούμενο έτος.

Comments are closed.