Οικ. Επιτροπή: Συνεδριάζει σήμερα 25/9 στις 13:30 με τηλεδιάσκεψη και αποφασίζει για Δημ.τέλη έτους 2021…

Σε τακτική συνεδρίαση συνέρχεται σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 13:30 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης και μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν ξεχωρίζουν οι εισηγήσεις για τον καθορισμό του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους, τον Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (ΦΗΧ) καθώς και για τον συντελεστή Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους έτους 2021 για ευπαθείς κοινωνικά και οικονομικά ομάδες, για το 2021.

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ           Καλλιθέα 21-09-2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 28η                               Αρ. πρωτ. 40242

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 25-09-2020 και ώρα 13:30 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) και με το με αρ. πρωτ.: 18318/13-3-2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ):

1. Καθορισμός Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους 2021

2. Καθορισμός Συντελεστή Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους έτους 2021 για ευπαθείς κοινωνικά και οικονομικά ομάδες

3. Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (ΦΗΧ) για το 2021

4. Εξειδίκευση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων (πιάνων) του Δημοτικού Ωδείου

5. Έλεγχος 1ου και 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού με τίτλο «Μελέτη σχεδιασμού και οργάνωσης συστήματος εγκατάστασης υποδομών συλλογής βιοαποβλήτων και παραγωγής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των Δημοτών»

6. Έγκριση των συμβατικών τευχών, διεξαγωγή συνοπτικού ανοικτού διαγωνισμού, κατάρτιση όρων διακήρυξης του διαγωνισμού, συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

7. Έγκριση τεχνικής έκθεσης-περιγραφής ειδών διατροφής και ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών διατροφής για τις γιορτές Χριστουγέννων 2020 με τη μορφή δωροεπιταγών για το πρόγραμμα «Δώρο απόρων Δήμου Καλλιθέας Χριστούγεννα 2020»

8. Υποβολή μηνιαίου απολογισμού εσόδων και εξόδων Αυγούστου 2020

9. Καταβολή αποζημίωσης χρήσης ακινήτων και εξειδίκευση πιστώσεων

10. Περί συμβιβασμού για την καταβολή ποσού στην αιτούσα κα Κασελάκη Ρεβέκκα για ζημιά που υπέστη η τέντα καταστήματός της και εξειδίκευση πιστώσεως

11. Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για τη διεξαγωγή διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ METAΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΛΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

12. Έγκριση συγγραφής υποχρεώσεων, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ METAΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΛΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ

Comments are closed.