Οικ. Επιτροπή: Συνεδριάζει σήμερα στις 14:30 με τηλεδιάσκεψη

0
340

Συνεδριάζει σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020 στις 14:30 με τηλεδιάσκεψη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας

Η πρόσκληση και η ημερήσια διάταξη 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 09-10-2020 και ώρα 14:30 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) και με το με αρ. πρωτ.: 18318/13-3-2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ):

1. 7η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2020

2. Εξειδίκευση πίστωσης για εργασία για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών

3. Έγκριση εξόφλησης δαπανών ποσού ύψους 239,32 € & έγκριση έκδοσης Χ.Ε. στο όνομα των δικαιούχων για την εξόφληση εξόδων δημοσίευσης

4. Ορθή επανάληψη της με αρ 396/25-9-2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής
ως προς τους όρους Διακήρυξης του διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ TΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΩΡΟ ΑΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2020»

5. Έγκριση των συμβατικών τευχών, διεξαγωγή συνοπτικού ανοικτού διαγωνισμού, κατάρτιση όρων διακήρυξης του διαγωνισμού, συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

6. Εξέταση 2ου Πρακτικού, αποσφράγισης και αξιολόγησης, δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»

7. Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων και εξειδίκευση πιστώσεων

8. Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους

9. Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου Κομηνάτου Μαργαρίτας για το με αρ. 1597/17-7-2020 Χ.Ε.Π.

10. Περί άσκησης ή μη έφεσης ενώπιον του Μον/λούς Πρωτοδικείου Αθήνας κατά της υπ’ αριθμ. 13/2020 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας (Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών – Εργατικές Διαφορές) εκδοθείσης επί της από 21-5-2019 αγωγής Π. Ξ., επί παγία αντιμισθία Δικηγόρου του Δήμου

Comments are closed.