Με ΚΥΑ η Δόμνα Μιχαηλίδου αναστέλλει τη συγχώνευση 3 Νηπιαγωγείων της Καλλιθέας

Αναστέλλεται η συγχώνευση του 15ου Νηπιαγωγείου Καλλιθέας με το 16ο Νηπιαγωγείο Καλλιθέας και με το 17ο Νηπιαγωγείο Καλλιθέας, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. Φ10/ΣΚ/139725/Δ1 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) της Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κας Δόμνας Μιχαηλίδου και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κου Αθανάσιου Πετραλία, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 7271/22-12-2023.

Ακολουθεί το περιεχόμενο της Απόφασης

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ10/ΣΚ/139725/Δ1 Αναστολή εφαρμογής απόφασης συγχώνευσης σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ’ αρ. 220/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας.

2. Το υπ’ αρ. 16767/11.09.2023 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 7. Το υπ’ αρ. 10323/31.08.2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ’ Αθήνας.

3. Το υπ’ αρ. 13176/10.10.2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ’ Αθήνας.

4 Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού Προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/634/114518/Β1/12.10.2023 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Αναστέλλουμε την εφαρμογή της υπό στοιχεία Φ.10/ 93782/Δ1/28.08.2023 κοινής υπουργικής απόφασης «Ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, υποβιβασμοί και προαγωγές Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων 2023-2024» (Β’ 5223) για το σχολικό έτος 2023-2024 κατά το μέρος που αφορά: Τη συγχώνευση του 15ου Νηπιαγωγείου Καλλιθέας με το 16ο Νηπιαγωγείο Καλλιθέας και με το 17ο Νηπιαγωγείο Καλλιθέας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πηγή: 

www.especial.gr

Comments are closed.