Επιστροφή στην κανονικότητα και για την Οικονομική Επιτροπή που συνεδριάζει σήμερα 22/6 στις 14:30

0
265

Επιστροφή στην κανονικότητα και για τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλλιθέας που συνεδριάζει σήμερα, Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, μόνο δια ζώσης στις 14:30 στην αίθουσα Δημοτικού του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αναλυτικότερα η Πρόσκληση και η Ημερήσια Διάταξη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την Τετάρτη 22-06-2022 και ώρα 14:30 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια φιαλών νερού για θερμοψύκτες

2. Εξειδίκευση πιστώσεων για προμήθεια εντύπων για τις ανάγκες του γραφείου Επικοινωνίας & Δημοσίων –Διεθνών Σχέσεων

3. Εξέταση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2022, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ 2023 & 2024) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.»

4. Χορήγηση άδειας συναίνεσης σε τυχόν υποβληθεισόμενο αίτημα αναβολής συζήτησης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων των εργαζομένων του Δήμου Π. Ν. κλπ. ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

5. Αποδοχή εσόδου από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δαπανών διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων, για πολιτογράφηση μέσω των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Καλλιθέας

6. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 2021»

7. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για πληρωμή ταχυδρομικών τελών

8. Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους

9. Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους

10. Νομική υποστήριξη υπαλλήλου του Δήμου ενώπιον του Γ΄ Μον. Πλημ. Αθηνών σχετικά με αδίκημα που του αποδίδεται και συνδέεται με την άσκηση των καθηκόντων του

Comments are closed.