Εκτάκτως και δια περιφοράς «συνεδριάζει» η Οικονομική Επιτροπή σήμερα 1/8

0
264

Σε έκτακτη συνεδρίαση και δια περιφοράς «συνεδριάζει» η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας σήμερα, Δευτέρα 1 Αυγούστου 2022.

Ουσιαστικά πρόκειται για μια τύποις συνεδρίαση καθώς δεν δίνεται η δυνατότητα συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και απλά τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής καλούνται να ψηφίσουν ηλεκτρονικά, από τις 11:00 έως τις 13:00.

Ως αιτιολογία στην πρόσκληση για το έκτακτο της συνεδρίασης το μόνο στοιχείο που αναφέρεται είναι ότι «…πρέπει να προχωρήσουν άμεσα…».

Αναλυτικότερα η πρόσκληση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/Α΄/9-7-2022), σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με διεύθυνση m.griva@kallithea.gr) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, τη Δευτέρα 01/08/2022 από 11:00 έως 13:00 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση τεχνικής έκθεσης-περιγραφής και ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την δαπάνη «Μεταφορές μελών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής Θρησκευτικού & Πολιτιστικού χαρακτήρα έτους 2022»

2. Έγκριση έκδοσης ΧΕΠ και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή ασφαλίστρων του συνόλου των οχημάτων και μηχανήματων έργων του Δήμου για το δεύτερο εξάμηνο του 2022 από 15-08-2022 έως 15-02-2023

3. Υποβολή πρότασης με τίτλο «Δράσεις Δημιουργίας Έξυπνης Πόλης στον Δήμο Καλλιθέας», προϋπολογισμού 2.871.000€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης στην Δράση «16854 Έξυπνες Πόλεις – Smart Cities

4. Αποδοχή όρων συμμετοχής της Πρόσκλησης με Α.Π. οικ. ΥΠΕΝ /43972/1-7-2022 «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας που είναι ενταγμένη στον άξονα 4.6. Εκσυχρονισμός και Βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας», ορισμός υπαλλήλου υπεύθυνου της πράξης και ορισμός υπαλλήλου υπεύθυνου για την υποβολή του τεχνικού δελτίου πράξης

Το κατεπείγον της πρόσκλησης οφείλεται στο γεγονός ότι:
α) Η προκήρυξη της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής πρέπει να προχωρήσει άμεσα
β) Τα ασφάλιστρα πρέπει να εξοφληθούν άμεσα
γ) Η πρόταση στο Ταμείο Ανάκαμψης πρέπει να κατατεθεί άμεσα
δ) Η αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης του ΥΠΕΝ πρέπει άμεσα να προχωρήσει

Comments are closed.