ΕΕΤΑΑ: Νέα χρηματοδότηση για δημιουργία τμημάτων σε Βρεφικούς & Παιδικούς Σταθμούς…

0
782

Σε νέα χρηματοδότηση προχωρά η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), 3η συνεχόμενη, με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων Βρεφικής, Παιδικής και Βρεφονηπιακής φροντίδας. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα αφορά το σύνολο των ΟΤΑ που λειτουργούν Βρεφικούς και Παιδικούς Σταθμούς, ακόμη  και αν έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα και έχουν λάβει χρηματοδοτήσεις,  έχουν την δυνατότητα επιπρόσθετης υποβολής αίτησης Χρηματοδότησης για τα εναπομείναντα τμήματα και μέχρι του μέγιστου αριθμού των 4 τμημάτων. 

Η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. έχοντας υπόψιν:

 1. Το ΠΔ 99/2017 (ΦΕΚ Α ́ 141/28-9-2017) «Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων».
 2. Την με αρ.πρωτ.14016/24-4-2018 εγκύκλιο 12 του Υπουργείου Εσωτερικών «Διευκρινίσεις επί της διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών» παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών μέχρι την 31η Ιουλίου 2018.
 3. Την από 27/04/2018 Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ,του Υπουργείου Εσωτερικών και της ΕΕΤΑΑ ΑΕ και την τροποποίηση αυτής με ημ. 26/06/2020.

ΚΑΛΕΙ

 1. Τους Δήμους οι οποίοι ήδη λειτουργούν σταθμούς με τμήματα βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας
 2. Τα Νομικά Πρόσωπα των Δήμων που ήδη λειτουργούν σταθμούς με τμήματα βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας
 3. Τους Δήμους οι οποίοι δεν έχουν ήδη λειτουργούντες σταθμούς με τμήματα βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας
 4. Τα Νομικά Πρόσωπα των Δήμων της περίπτωσης 3 που δεν έχουν ήδη λειτουργούντες σταθμούς με τμήματα βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας
  Να υποβάλουν πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή του Δήμου ή του Νομικού προσώπου του Δήμου στο πρόγραμμα χρηματοδότησης από πόρους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με σκοπό την ίδρυση και λειτουργία έως δύο νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας.
  H υποβολή των προτάσεων ένταξης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Ειδικότερα:

 1. Τα νέα τμήματα δύναται να ενταχθούν σε ήδη λειτουργούντες σταθμούς, εφόσον σε αυτούς υπάρχει ελεύθερος χώρος ικανός να διαμορφωθεί ώστε να τα στεγάσει, ή να αποτελέσουν τμήματα νέου / νέων σταθμού / σταθμών που θα συστήσει ο Δήμος.
 2. Επίσης τα νέα τμήματα δύναται να ενταχθούν και σε νεοσύστατους σταθμούς, για τους Δήμους που δεν είχαν αντίστοιχες δομές στο παρελθόν, εφόσον έχουν εξασφαλίσει χώρο ικανό να διαμορφωθεί ώστε να στεγάσει, ή να αποτελέσουν τμήματα νέου/νέων σταθμού/ων που θα συστήσει ο Δήμος.
 3. Οι Δήμοι και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών(κατηγορίες 1,2),οι οποίοι ήδη λειτουργούν σταθμούς με τμήματα βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας και που ήταν ήδη λήπτες της σχετικής επιχορήγησης από το εν λόγω πρόγραμμα στην βάση παλιότερων προσκλήσεων δεν έχουν την δυνατότητα επιπρόσθετης υποβολής αίτησης Χρηματοδότησης.


Η συνολική χρηματοδότηση για τους δικαιούχους των κατηγοριών 1 και 2 δε μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 50.000,00 ευρώ για:

• ένα τμήμα δυναμικότητας έως 12 βρεφών, ή

• ένα τμήμα δυναμικότητας έως 25 νηπίων.

Ειδικότερα για τους δήμους του πίνακα 1 και τα νομικά πρόσωπα αυτών όπου διαπιστώθηκε σημαντική απόκλιση μεταξύ των αξιών τοποθέτησης (vouchers) βρεφών και νηπίων σε μονάδες προσχολικής φροντίδας και των διαθέσιμων θέσεων σε βρεφικούς, παιδικούς ή βρεφονηπιακούς σταθμούς, δημοτικούς ή του ιδιωτικού τομέα, η χρηματοδότηση δύναται να ανέλθει στο ποσό των 150.000,00 ευρώ για τη δημιουργία τεσσάρων από τα ως άνω τμήματα. Η συνολική χρηματοδότηση στην συγκεκριμένη περίπτωση δε μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 150.000,00 ευρώ.
Οι Δήμοι του Πίνακα 1 και τα νομικά Πρόσωπα αυτών ήταν ήδη λήπτες της σχετικής επιχορήγησης από το εν λόγω πρόγραμμα στην βάση παλιότερων προσκλήσεων έχουν την δυνατότητα επιπρόσθετης υποβολής αίτησης Χρηματοδότησης για τα εναπομείναντα τμήματα και μέχρι του μέγιστου αριθμού των 4 τμημάτων.(π.χ. αν Δήμος του Πίνακα 1 είχε καταστεί λήπτης για 2 τμήματα, δύναται να αιτηθεί άλλα δύο).

Comments are closed.