Δ.Σ. Ο.Π.Α.Α. «Γιάννης Γάλλος»: Συνεδριάζει σήμερα 21/9 στις 18:00 στο Δημαρχείο…

0
377

Σε τακτική συνεδρίαση καλεί σήμερα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020, τα μέλη του Δ.Σ. του Οργανισμού Παιδικής Αγωγής & Άθλησης «Γιάννης Γάλλος» ο πρόεδρος του Μανώλης Κωστάκης. Η συνεδρίαση λόγω των μέτρων προστασίας κατά του Covid-19 θα πραγματοποιηθεί για μια ακόμη φορά στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας στο δημαρχιακό μέγαρο στις 18:00.

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Καλλιθέα 18/09/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                       Αριθ. πρωτ. -6029-
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»
Τμήμα: Διοικητικό – Οικονομικό
Γραφείο: Διοικητικού Συμβουλίου
Αρμόδιος: Γ. Ποδιάδου
Τηλέφωνο 210 9521.410

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’», η οποία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου – 2ο υπόγειο), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 και 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019, την υπ’ αριθ. 06/2020 αποφ. Δ.Σ. του νομικού μας προσώπου (ΑΔΑ:Ψ1ΑΒΟΛΨΦ-ΠΣΒ), την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) (άρθρο 10 παρ. 1), τη με αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), τη με αριθ. 40 εγκύκλιο (Α.Π. 20930/31-3-2020) (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και τη με αριθ. 163 εγκύκλιο (Α.Π. 33282/29-05-2020) (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) του Υπουργείου Εσωτερικών, τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 18:00, με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2020.

2. Έγκριση παράτασης ισχύος της υπ’ αριθ. 30/2020 (ΑΔΑ: 6ΓΦΛΟΛΨΦ-743) προγενέστερης απόφασης του Δ.Σ..

3. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 47/2020 (ΑΔΑ: Ω7ΔΧΟΛΨΦ-03Ζ) Απόφασης Δ.Σ.

4. Λήψη απόφασης επί της αγωγής του Γεωργίου Καμπέρη, εργαζόμενου του νομικού μας προσώπου με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

5. Έγκριση διαγραφών βρεφών και νηπίων από τους βρεφικούς-παιδικούς σταθμούς του Οργανισμού μας, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 4249/τ. β’/5-12-2017 ΦΕΚ, που αφορά τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.

6. Έγκριση μίσθωσης αθλητικής εγκατάστασης για την στέγαση υπηρεσιών του νομικού προσώπου λόγω ανυπαρξίας ιδιόκτητου ακινήτου, σύμφωνα με το αριθ. 93 του Ν. 3463/2006 του Δ.Κ.Κ. και σε συνδυασμό με το αριθ. 65 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ

Comments are closed.