Δ. Καλλιθέας: Συνεδριάζει σήμερα 27/7 στις 14:30 η Οικονομική Επιτροπή μέσω τηλεδιάσκεψης

0
223

Με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας σήμερα Τρίτη 27 Ιουλίου 2021 στις 14:30 μέσω τηλεδιάσκεψης.

Μεταξύ των θεμάτων ξεχωρίζουν η 5η αναμόρφωση προυπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου καθώς και η 4η αναμόρφωση του ΟΠΑΑ “Γιάννης Γάλλος”, η επαναφορά του θέματος της ενοικίασης αιθουσών του Πρότυπου Εθνικού Νηπιοτροφείου (ΠΕΝ) για την φιλοξενία των νηπίων της δίχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης (το θέμα είχε αποσυρθεί από την προηγούμενη συνεδρίαση) καθώς και ο ορισμός επιτροπής για την αξιολόγηση των προσφορών για την Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας των εργαζομένων του Δήμου.

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 27/07/2021 και ώρα 14:30 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αρ. 426/ΑΠ:77233/13-11-2020 (ΑΔΑ :6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας του covid – 19:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. 5η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων οικ. έτους 2021

2. Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια & εργασία για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών (αποκατάσταση λειτουργίας αντλίας ακαθάρτων Δημοτολογίου)

3. Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια & εργασία για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών (έλεγχος- πιστοποίηση του αεροφυλακίου)

4. Εξειδίκευση πίστωσης για εργασία για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών

5. Εξειδίκευση πιστώσεων της Δ/νσης Πολιτισμού Παιδείας και Νέας Γενιάς

6. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την διεξαγωγή της ανοικτής (κάτω των ορίων) διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»

7. Έγκριση της Τεχνικής Έκθεσης, των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης του ανοικτού (κάτω των ορίων) διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»

8. Εξέταση 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ και των Νομικών Προσώπων του Δήμου: α) Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”, β) Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλλιθέας γ) Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλλιθέας και δ) Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιθέας»

9. Εξέταση 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Τεχνικές Μελέτες Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου Δήμου Καλλιθέας»

10. Τροποποίηση σύμβασης (αντικατάσταση προσφερόμενων οθονών) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΘΟΝΩΝ»

11. Έγκριση 4ης μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. «Γιάννης Γάλλος»

12. Υποβολή μηνιαίου απολογισμού εσόδων και εξόδων Ιουνίου 2021

13. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων β΄ τριμήνου προϋπολογισμού έτους 2021

14. Αποδοχή της χρηματοδότησης από την 4η, 5η και 6η μηνιαία κα τανομή έτους 2021 του Υπ.ΕΣ. στο Δήμο Καλλιθέας για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του

15. Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων και εξειδίκευση πιστώσεων

16. Περί μισθώματος ενοικίασης αιθουσών του Πρότυπου Εθνικού Νηπιοτροφείου

17. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για πληρωμή ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΕΩΣ 15/02/2022 ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΝΕΟΑΠΟΚΤΗΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ

Comments are closed.