Δ. Καλλιθέας: Συνεδριάζει σήμερα 25/5 στις 14:00 η Οικονομική Επιτροπή μέσω τηλεδιάσκεψης

0
286

Με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει σήμερα Τρίτη 25 Μαΐου στις 14:00 μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας.

Μεταξύ των θεμάτων ξεχωρίζουν η 4η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων οικ. έτους 2021, η σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων, οι διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους παράνομης στάθμευσης παρελθόντων ετών καθώς και η προτεραιοποίηση έργων στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» όπου συμπεριλαμβάνονται οι «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους», το πρόγραμμα «Smart cities” ( ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον κ.α.) και το πρόγραμμα «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων».

Αναλυτικά η Πρόσκληση και η Ημερήσια Διάταξη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 25/05/2021 και ώρα 14:00 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αρ. 426/ΑΠ:77233/13-11-2020 (ΑΔΑ :6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας του covid – 19:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. 4η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων οικ. έτους 2021

2. Εξειδίκευση πίστωσης για εργασία για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών

3. Εξειδίκευση πιστώσεων για κατασκευή αεροπανό και προβολές ταινιών που θα πραγματοποιηθούν το καλοκαίρι του 2021

4. Εξειδίκευση πιστώσεων για διοργάνωση εθελοντικών αιμοδοσιών που θα πραγματοποιηθούν στο Δημοτικό Κέντρο Υγείας στις 23 και 24-6-2021 και στις 15 και 16-9-2021

5. Εξειδίκευση πίστωσης για μίσθωση χημικών WC για τις ανάγκες υπαίθριων κινηματογράφων

6. Ανανέωση:

Α) των συμβάσεων μίσθωσης έργου συνολικά πέντε (5) ατόμων, για την υλοποίηση του Υποέργου 2: «Λοιπές Δράσεις Παραρτήματος ΚΕΜ Εκπαιδευτικού Περιεχομένου», της Πράξης «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών στο Δήμο Καλλιθέας», με κωδικό ΟΠΣ (MIS 5002039), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014–2020» – ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09),
Β) των συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου συνολικά έξι (6) ατόμων για την υλοποίηση του Υποέργου 1: «Κέντρο Κοινότητας/Παράρτημα ΚΕΜ» της Πράξης «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών στο Δήμο Καλλιθέας», στο πλαίσιο του άνω Επιχειρησιακού Προγράμματος
«ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020» – ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09)

7. Έλεγχος 2ου πρακτικού επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)»

8. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών & επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για την διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ»

9. Έγκριση τεχνικής έκθεσης και προϋπολογισμού μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για τη «ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ»

10. Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΑΣΤΕΓΩΝ (ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 363)»

11. Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ»

12. Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων και εξειδίκευση πίστωσης

13. Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους παράνομης στάθμευσης παρελθόντων ετών

14. Διαγραφή οφειλής από παράνομη στάθμευση του θανόντα Τ. Θ. του Κ. με κωδικό 264916

15. Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου Ρυμενίδη Γεώργιου για το με αρ. 1062/12-05-2021 Χ.Ε.Π.

16. Περί εξώδικου συμβιβασμού και κατάργησης δίκης και ειδικότερα περί καταβολής ποσού ευρώ 10.000,00 στον κ. Ι. Χ., και άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. Α544/2021 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (Τμήμα 4ο Μονομελές)

17. Προτεραιοποίηση έργων στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Comments are closed.