Δ. Καλλιθέας: Συνεδριάζει σήμερα 23/3 στις 14:00 η Οικονομική Επιτροπή μέσω τηλεδιάσκεψης

0
273

Με τέσσερα θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει σήμερα Τρίτη 23 Μαρτίου 2021 στις 14:00 μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας.

Η Πρόσκληση και η Ημερήσια Διάταξη 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 23/03/2021 και ώρα 14:00 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αρ. 426/ΑΠ:77233/13-11-2020 (ΑΔΑ :6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας του covid – 19:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Εξέταση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού, για την ανάδειξη μειοδότη της υπηρεσίας με τίτλο «Προληπτική ιατρική για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Καλλιθέας»

2. Εξέταση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια πολυμορφικού μηχανήματος έργου με παρελκόμενα»

3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

4. α) Αποδοχή όρων συμμετοχής,

β) έγκριση της υποβολής αίτησης χρηματοδότησης (πλήρους φακέλου πρότασης) στο πλαίσιο της Πρόσκλησης AT04 (Α.Π. 18214/29-09-2020 «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων») στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» για τη χρηματοδότηση του έργου με τίτλο: «Δράσεις για τη χωριστή συλλογή και μεταφορά των παραγόμενων αστικών βιοαποβλήτων και δημιουργία Έξυπνων και Ενεργειακά Αυτόνομων Γωνιών Ανακύκλωσης για την προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στο Δήμο Καλλιθέας»,

γ) επικύρωση του πρακτικού διερεύνησης τιμών της αρμόδιας επιτροπής,

δ) έγκριση της μελέτης προμήθειας και των τεχνικών περιγραφών/προδιαγραφών,

ε) ορισμός ομάδας έργου, στ) ορισμός υπεύθυνου της πράξης και επικοινωνίας,

ζ) βεβαίωση για τη συμμετοχή με ιδίους πόρους σε μη επιλέξιμες δαπάνες

η) ανάθεση και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για κάθε περαιτέρω ενέργεια»

Comments are closed.