Δ. Καλλιθέας: Συνεδριάζει σήμερα 20/4 στις 13:00 η Οικονομική Επιτροπή μέσω τηλεδιάσκεψης

0
296

Με οκτώ θέματα στην Ημερήσια Διάταξη συνεδριάζει σήμερα Τρίτη 20 Απριλίου 2021 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας στις 13:00 μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η Πρόσκληση και η Ημερήσια Διάταξη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 20/04/2021 και ώρα 13:00 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αρ. 426/ΑΠ:77233/13-11-2020 (ΑΔΑ :6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας του covid – 19:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1.Εξέταση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΛΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

2. Εξέταση 3ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη στην προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΛΠ) ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 24 ΜΗΝΩΝ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2021 – 2022) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ¨ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ¨»

3. Εξέταση του από 30/03/2021 πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξυπηρετητών και εξοπλισμού τους για την αναβάθμιση των μηχανογραφικών υποδομών ΣΑΤΑ»

4. Έγκριση διαχειριστικού απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου για το Α΄ και Β΄ εξάμηνο του έτους 2020

5. Διαγραφή οφειλής από χρηματικούς καταλόγους λόγω εκ παραδρομής χρεώσεων

6. Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους

7. Περί ασκήσεως ή μη εφέσεως ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας κατά της υπ’ αριθμ. 33/2020 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας (Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών – Εργατικών)

8. Λήψη απόφασης για α) την μεταβολή του σκοπού του κληροδοτήματος Κων. Μαντζαγριωτάκη που κατέστη ανέφικτος λόγω μεταβολής των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών και β) την κατάθεση σχετικής αίτησης στο Εφετείο Αθηνών

Comments are closed.