Δ. Καλλιθέας: Συνεδριάζει σήμερα 19/4 η Οικονομική επιτροπή

0
206

Μεγάλη Τρίτη σήμερα 19 Απριλίου 2022 και η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας καλείται στη σημερινή της, δια ζώσης, συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στις 13:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσει για 15 θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Πιο συγκεκριμένα η Πρόσκληση και η Ημερήσια διάταξη έχουν ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου – και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση) τη Μ. Τρίτη 19/04/2022 και ώρα 13:30, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Εξειδίκευση πιστώσεων για διοργάνωση εκδήλωσης της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, για την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες, από τη Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής

2. Έγκριση α) διαδικασίας διαπραγμάτευσης, β) πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης γ) καταστάσεων δαπανών και δ) ανάθεση της υπηρεσίας των πνευματικών δικαιωμάτων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων (συναυλιών Απριλίου 2022)

3. Εξέταση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη, για την ομάδα Α΄ της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

4. Εξέταση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού, για την ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΝΟΣ (1) ΜΙΚΡΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ – ΕΝΟΣ (1) ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (9) ΘΕΣΕΩΝ – ΕΝΟΣ (1) ΜΙΚΡΟΥ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ – ΔΥΟ (2) ΜΙΚΡΩΝ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ»

5. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την διεξαγωγή της ανοικτής (άνω των ορίων) διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ: 1. ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ & 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ (ΔσΠ) ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

6. Έγκριση της τεχνικής έκθεσης, των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ανοικτού (άνω των ορίων) διαγωνισμού για την προμήθεια «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ: 1. ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ & 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ (ΔσΠ) ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

7. Έγκριση των προγραμμάτων Α) «Μεταφορά ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε θαλάσσια περιοχή για θεραπευτικούς λόγους, καλοκαίρι 2022 και 2023» και Β) «Μεταφορά μελών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής Θρησκευτικού & Πολιτιστικού χαρακτήρα έτους 2022 και 2023» για τη Δ/νση Κοιν. Πολιτικής και έγκριση κριτηρίων ένταξης ωφελούμενων

8. Έγκριση 2ης μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικ. έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. «Γιάννης Γάλλος»

9. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΚΑΠΗ (ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ & ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΟΣ)»

10. Αποδοχή επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στα Δ.ΙΕΚ και στα ΣΔΕ κατά το χρονικό διάστημα από 1/1/2022 έως 30/6/2022

11. Αποδοχή και κατανομή συμπληρωματικής επιχορήγησης από τους ΚΑΠ έτους 2022, στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου μας, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καλλιθέας

12. Έγκριση διαχειριστικού απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου για το Α΄ και Β΄ εξάμηνο του έτους 2021

Comments are closed.