Δ. Καλλιθέας: Συνεδριάζει σήμερα 19/10 στις 13:00 η Οικονομική Επιτροπή με τηλεδιάσκεψη

0
371

Συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 13:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη.

Η πρόσκληση και η Ημερήσια διάταξη 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη τη Δευτέρα 19-10-2020 και ώρα 13:00 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) και με το με αρ. πρωτ.: 18318/13-3-2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) 

Ημερήσια Διάταξη 

1. Έλεγχος 3ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης χώρων του Δήμου Καλλιθέας»

2. Έλεγχος 3ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της μελέτης με τίτλο «Μελέτη σχεδιασμού και οργάνωσης συστήματος εγκατάστασης υποδομών συλλογής βιοαποβλήτων και παραγωγής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των Δημοτών»

3. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για τη διεξαγωγή διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων (είδη παντοπωλείου, Οπωροπωλείου, Κρεοπωλείου κλπ) και Γάλακτος δικαιούχων εργαζομένων χρονικής διάρκειας 24 μηνών για τις ανάγκες του Δήμου Καλλιθέας και του Ν.Π. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης Γιάννης Γάλλος»

4. Έγκριση περιγραφής – τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων (είδη παντοπωλείου, Οπωροπωλείου, Κρεοπωλείου κλπ) και Γάλακτος δικαιούχων εργαζομένων χρονικής διάρκειας 24 μηνών για τις ανάγκες του Δήμου Καλλιθέας και του Ν.Π. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης Γιάννης Γάλλος»

5. Έγκριση των συμβατικών τευχών, διεξαγωγή ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων, κατάρτιση όρων διακήρυξης του διαγωνισμού, συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ

6. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την διεξαγωγή διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοδεκτών κάδων»

7. Έγκριση τεχνικής έκθεσης και ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την «Προμήθεια απορριμματοδεκτών κάδων»

8. Έγκριση ισολογισμού και λοιπών οικονομικών καταστάσεων έτους 2019 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.)

9. Έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.) για το έτος 2019

10. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για πληρωμή παραβόλων ΚΤΕΟ του έτους 2020

11. Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων και εξειδίκευση πίστωσης

12. Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης προς κάλυψη αναγκών του δήμου Καλλιθέας, που προέκυψαν λόγω του Covid-19

13. Αποδοχή εσόδου από την Ι΄ κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του δήμου Καλλιθέας

14. Αποδοχή κατανομής από το ΥΠ.ΕΣ. ποσού προς κάλυψη αναγκών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες του δήμου Καλλιθέας

15. Διαγραφή προσαυξήσεων σε οφειλές παρελθόντων ετών

16. Έγκριση δαπανών Παγίας Προκαταβολής

17. Περί άσκησης ή μη έφεσης κατά της υπ’αριθμ. Α1900/2020 απόφασης του Δ. Πρωτ. Πειραιά (12ο Μον.) εκδοθείσης επί προσφυγής της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

18. Περί άσκησης ή μη έφεσης κατά της υπ’αριθμ. Α3605/2020 οριστικής απόφασης του Δ.Πρωτ.Πειραιά (10 Μον.) εκδοθείσης επί προσφυγής της Κ. Κ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ

Comments are closed.