Δ. Καλλιθέας: Συνεδριάζει σήμερα 11/5 η Οικονομική Επιτροπή στις 14:00 μέσω τηλεδιάσκεψης

0
292

Με ατζέντα έντεκα (11) θεμάτων καλείται να συνεδριάσει σημερα Τρίτη 11 Μαΐου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας υπό την προεδρία του δημάρχου Καλλιθέας Δημήτρη Κάρναβου. Η συνεδρίαση, σύμφωνα με την πρόσκληση έχει οριστεί για τις 14:00 μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 11/05/2021 και ώρα 14:00 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αρ. 426/ΑΠ:77233/13-11-2020 (ΑΔΑ :6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας του covid – 19:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1.Εξειδίκευση πίστωσης για αεροπανό-πανό για τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις

2. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης: «Μελέτη σχεδιασμού και οργάνωσης συστήματος εγκατάστασης υποδομών συλλογής βιοαποβλήτων και παραγωγής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των Δημοτών»

3. Εξέταση της με αρ. πρωτ. 11625/17-3-2021 ένστασης για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΟΥ ΟΔΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΟ ΩΔΕΙΟ»

4. Εξέταση πρακτικού του διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

5. Έγκριση του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και του 1ου ΑΠΕ του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ»

6. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την εξόφληση του ετήσιου τέλους χρήσης ραδιοσυχνοτήτων τηλεμετρίας και τηλεχειρισμού προς την Ε.Ε.Τ.Τ.

7. Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου Ατσάρου Αλέξιου για το με αρ. 751/07-04-2021 Χ.Ε.Π.

8. Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους

9. Αποδοχή δωρεάς μουσικών οργάνων

10. Επικύρωση αποτελεσμάτων του διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ»

11. Περί έγκρισης χρονικής παράτασης συμβάσεως εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ-ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧ/ΣΗ, ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»

Comments are closed.