Δ. Καλλιθέας: Συνεδριάζει σήμερα 10/6 στις 11:00 η Οικονομική Επιτροπή

'
0
204

Με «βαριά» ατζέντα 21 θεμάτων συνεδριάζει δια ζώσης η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας σήμερα Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022 στις 11:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α΄/18-9-2021) σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου – και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση) την Παρασκευή 10/06/2022 και ώρα 11:00, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. 4η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων οικ. έτους 2022

2. Εξειδίκευση πίστωσης για υλικά που απαιτούνται για την εκδήλωση του εργαστηρίου Ζωγραφικής Ενηλίκων του Τμήματος Ερασιτεχνικής Δημιουργίας και εκδηλώσεων

3. Εξειδίκευση πιστώσεων για προμήθεια και εργασία για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών

4. Εξειδίκευση πίστωσης για ηλεκτρονική ενημέρωση

5. Εξειδίκευση πιστώσεων για τις ανάγκες του Τμήματος Ερασιτεχνικής Δημιουργίας και Εκδηλώσεων

6. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΞ Κ.Π.Ι.Σ.Ν.»

7. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ»

8. Τροποποίηση σύμβασης της προμήθειας με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (της ομάδας Β, τμήμα 4ο και 5ο διαγωνισμού)

9. Έγκριση χρονικής παράτασης συμβάσεως εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)

10. Έγκριση δαπανών Παγίας Προκαταβολής

11. Αποδοχή εσόδου από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας, όπως προβλέπεται από το Ν.Δ.57/1973 και την αριθμ.33862/6-5-2019 ΚΥΑ(ΦΕΚ 1699/τ.Β΄/2019), με σκοπό τη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές του δήμου Καλλιθέας

12. Κατάρτιση όρων διακήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφάνειας 150-160 τ.μ., που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής (Β΄ ΚΑΠΗ) του Δήμου

13. Κατάρτιση όρων διακήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 120-250 τ.μ., που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής (Γ΄ ΚΑΠΗ) του Δήμου

14. Κατάρτιση όρων διακήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 60-90 τ.μ., που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου

15. Κατάρτιση όρων διακήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 700-800 τ.μ., που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση του Δημοτικού Ωδείου και άλλων υπηρεσιών του Δήμου

16. Κατάρτιση όρων διακήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 120-130 τ.μ., που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση αποθήκης του Δήμου

17. Κατάρτιση όρων διακήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 3.000-4.000 τ.μ., που θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης των οχημάτων και των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτων (Δ.Σ.Α.) και της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου

18. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 205/13-5-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ως προς τον Κ.Α. του προϋπολογισμού

19. Άσκηση ή μη αναίρεσης κατά της υπ’αριθμ. 673/2022 απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Δεύτερο Τμήμα) εκδοθείσης επί εφέσεως της Χ. Κ. κατά της υπ’ αριθμ. 959/2018 καταλογιστικής απόφασης Δημάρχου

20. Έγκριση χρονικής παράτασης συμβάσεως εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ

21. Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων και εξειδίκευση πιστώσεων

Comments are closed.