Δ. Καλλιθέας: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή σήμερα 14 Μαρτίου στις 14:00

0
1469

Με ατζέντα 14 θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει δια ζώσης  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας σήμερα Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022 στις 14:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο.

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι η έγκριση πίστωσης για τη συμμετοχή μαθητών στις καλοκαιρινές κατασκηνώσεις, η έγκριση των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης επενδυτικού δανείου από το ΤΠΔ, για την εκτέλεση του έργου «Δράσεις αστικής αναζωογόνησης στο δήμο Καλλιθέας», η σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων, καθώς και την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2022, του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος κ.α.

Η Πρόσκληση και η Ημερήσια Διάταξη 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου – και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση) τη Δευτέρα 14/03/2022 και ώρα 14:00, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Εξειδίκευση πίστωσης για χορευτική παράσταση, θεατρική παράσταση και συναυλίες

2. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2022, του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος», μετά από την πρώτη υποχρεωτική αναμόρφωση

3. Έγκριση του προγράμματος «Φιλοξενία μαθητών σε κατασκηνώσεις» Καλοκαίρι 2022, έγκριση κριτηρίων ένταξης ωφελούμενων και εξειδίκευση της πίστωσης

4. Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων και εξειδίκευση πιστώσεων

5. Έγκριση α) διαδικασίας διαπραγμάτευσης, β) πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης γ) καταστάσεων δαπανών και δ) ανάθεση της υπηρεσίας των πνευματικών δικαιωμάτων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων (συναυλιών Φεβρουαρίου 2022)

6. Έγκριση 1ου ΠΚΤΜΝΕ, 1ου ΑΠΕ, 1ης ΣΣΕ και 9ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΑΣΤΕΓΩΝ (ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 363)»

7. Έγκριση δεύτερης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΝΝΕΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΑ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ

8. Έγκριση χρονικής παράτασης συμβάσεως εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ»

9. Αποδοχή επιχορήγησης από τον ΟΑΕΔ προς κάλυψη του Προγράμματος Απασχόλησης 8.500 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε κάθε είδους ΝΠΔΔ, επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου Τομέα και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού, για την περίοδο από 1-8-2021 έως 30-9-2021

10. Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους παράνομης στάθμευσης παρελθόντων ετών

11. Διαγραφή από βεβαιωτικούς καταλόγους..

12. Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου Ξενάκη Εμμανουήλ για το με αρ. 186/04-02-2022 Χ.Ε.Π.

13. Έγκριση δαπανών ποσού ύψους 4.232,98 ευρώ & έγκριση έκδοσης Χ.Ε. στο όνομα των δικαιούχων οικ. φορέων για την εξόφληση εξόδων δημοσίευσης.

14. Έγκριση των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης επενδυτικού δανείου από το ΤΠΔ, για την εκτέλεση του έργου «Δράσεις αστικής αναζωογόνησης στο δήμο Καλλιθέας», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου

Comments are closed.