Δ. Καλλιθέας: Συνεδριάζει δια ζώσης σήμερα 15/6 η Οικονομική Επιτροπή

Στις 14:00 έχει οριστεί για σήμερα Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 η δια ζώσης  συνεδρίαση της Οικονομικήσς Επιτροπής του Δήμου Καλλιθέας η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α΄/18-9-2021) σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου – και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση) την Τετάρτη 15/06/2022 και ώρα 14:00, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Εξειδίκευση πίστωσης για εργασία για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών

2. Χορήγηση τρίτης παράτασης προθεσμίας περαίωσης για την «Προμήθεια προκατασκευασμένων αιθουσών»

3. Έγκριση του με αριθμ. πρωτ. 17517/15-4-2022 Πρακτικού της Εκτιμητικής Επιτροπής Εγκαταλελειμμένων οχημάτων και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του φανερού προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού, για την περισυλλογή και εκποίηση του συνόλου των εγκαταλελειμμένων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καλλιθέας

4. Τροποποίηση συμβάσης για «Προμήθεια των ειδών του 1ου τμήματος (πετρέλαιο κίνησης – θέρμανσης και αμόλυβδης βενζίνης ) της 1ης ομάδας»

5. Αποδοχή χρηματοδότησης από το πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για το έτος 2021 σχετικά με την εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.

6. Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου Μανιάτη Γεωργίας για το 1083/10-05-2022 ΧΕΠ

7. Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου Παραβάλου Μαρίας για το 1228/19-05-2022 ΧΕΠ

8. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 127/2021 απόφασης του Μον.Πρωτ. Αθηνών η οποία εκδόθηκε επί αγωγής των Β. Σ. κλπ (σύνολο 3)

9. Αποδοχή των όρων της απόφασης ένταξης του έργου με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Καλλιθέας», προϋπολογισμού 124.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), στον άξονα προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2022» της πρόσκλησης της δράσης «Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)».

Comments are closed.