Δ. Καλλιθέας: Συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής σήμερα 25/11 στις 14:00 με τηλεδιάσκεψη

0
335

Με 25 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020 στις 14:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας. Η συνεδρίαση λόγω των ειδικών μέτρων που έχουν τεθεί σε ισχύ το τελευταίο διάστημα θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη.

Η πρόσκληση και η Ημερήσια Διάταξη

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 25/11/2020 και ώρα 14:00 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) και με το με αρ. πρωτ.: 18318/13-3-2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ):

1. Εξειδίκευση πίστωσης για καθαρισμό των χειμερινών στολών της Φιλαρμονικής

2. Έγκριση εξόφλησης δαπανών ποσού ύψους 1.089,96 ευρώ & έγκριση έκδοσης Χ.Ε. στο όνομα των δικαιούχων για την εξόφληση εξόδων δημοσίευσης

3. Αποδοχή εσόδου από την ΙΑ΄ κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του δήμου Καλλιθέας

4. Εξέταση 3ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της υπηρεσίας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ»

5. Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων και εξειδίκευση πιστώσεων

6. Σύνταξη κατάστασης άπορων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων και εξειδίκευση πίστωσης

7. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την κατάθεση προς την Ε.Ε.Τ.Τ. των απαιτούμενων ποσών, προκειμένου να πληρωθούν το τέλος εκχώρησης νέου δικαιώματος χρήσης και το τέλος εκχώρησης τροποποίησης υπάρχοντος δικαιώματος χρήσης, για την νόμιμη λειτουργία του υφιστάμενου αυτόματου συστήματος άρδευσης Irrinet της Motorola.

8. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΝΝΕΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ»
ΥΠΟΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ

9. Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους παράνομης στάθμευσης παρελθόντων ετών

10. Διαγραφή προσαυξήσεων σε οφειλές παρελθόντων ετών

11. Απόδοση παγίας προκαταβολής οικονομικού έτους 2020

12. Εξέταση του από 14/10/2020 πρακτικού φανερού μειοδοτικού διαγωνισμού, για τη μίσθωση ακινήτου, επιφανείας 140-150 τ.μ.

13. Εξέταση του από 02/11/2020 πρακτικού φανερού μειοδοτικού διαγωνισμού, για τη μίσθωση ακινήτου, επιφανείας 600-700 τ.μ.

14. Εξέταση του από 02/11/2020 πρακτικού για κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού, για τη μίσθωση ακινήτου, που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής (Γ΄ ΚΑΠΗ) του Δήμου

15. Εξέταση του από 02/11/2020 πρακτικού για κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού, για τη μίσθωση ακινήτου, που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου

16. Ορθή επανάληψη της υπ’ αρ. 399/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εξειδίκευση πιστώσεως

17. Έγκριση άσκησης αγωγής κτηματολογικής διόρθωσης πρώτης εγγραφής – Δημοτικό Κοιμητήριο

18. Περί άσκησης ή μη ανταγωγής του Δήμου Καλλιθέας κατά του Δήμου Αθηναίων σε υποθέσεις – αγωγές Δήμου Αθηναίων κατά του Δήμου Καλλιθέας που αφορούν κοινόχρηστα ακίνητα στις οδούς Κέκροπος, Μεταμορφώσεως και Πλάτωνος

19. Ορισμός Υπολόγου Πάγιας Προκαταβολής

20. Έγκριση δαπανών ποσού ύψους 228,51 ευρώ & έγκριση έκδοσης Χ.Ε. στο όνομα των δικαιούχων οικονομικών φορέων για την εξόφλησή τους

21. Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια υφασμάτων για τις ανάγκες παραστάσεων του Θεατρικού Εργαστηρίου»

22. Χορήγηση περάτωσης προθεσμίας περαίωσης της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

23. Συνέχιση του διαγωνισμού «Καταγραφή Αστικού Πρασίνου στο Δήμο Καλλιθέας»

24. Εξειδίκευση πίστωσης για μίσθωση χημικού WC για έξι (6) μήνες προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του Κέντρου Αναφοράς Covid-19»

25. Εξειδίκευση πίστωσης για μίσθωση δύο (2) χημικών WC για δώδεκα (12) μήνες προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του Δημοτικού Αμαξοστασίου στο Ρέντη

Comments are closed.