Δ. Καλλιθέας: Συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής σήμερα 9/2 στις 14:00 με τηλεδιάσκεψη

0
272

Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021 στις 14:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας. Η συνεδρίαση λόγω των έκτακτων μέτρων που ισχύουν για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορονοϊού θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

Μεταξύ των έντεκα (11) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ξεχωρίζουν η έγκριση για τις Δαπάνες ειδών διατροφής για άπορους δημότες για τη γιορτή του Πάσχα 2021, η σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων, η υποβολή μηνιαίου απολογισμού εσόδων – εξόδων για τον Δεκέμβριο του 2020 καθώς και η έγκριση απολογιστκών στοιχείων του Δ’ τετραμήνου οικ. έτους 2020.

Πρόσκληση & Ημερήσια Διάταξη Οικ. Επιτροπής,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 09/02/2021 και ώρα 14:00 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αρ. 426/ΑΠ:77233/13-11-2020 (ΑΔΑ :6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας του covid – 19:

1. Εξειδίκευση πίστωσης για διαδικτυακές θεατρικές παραστάσεις.

2. Εξειδίκευση πιστώσεων για εκτύπωση ενημερωτικού υλικού-προγράμματος και αεροπανό

3. Υποβολή μηνιαίου απολογισμού εσόδων και εξόδων Δεκεμβρίου 2020

4. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων δ΄ τριμήνου προϋπολογισμού έτους 2020

5. Έγκριση του προγράμματος «Δαπάνες ειδών διατροφής για άπορους δημότες για τη γιορτή του Πάσχα 2021» με τη μορφή πακέτων ειδών διατροφής, και έγκριση κριτηρίων ένταξης ωφελούμενων

6. Εξέταση 1ου και 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΩΝ ΚΑΔΩΝ»

7. Εξέταση 1ου και 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ)»

8. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για αγορά ετήσιων καρτών για τη μετακίνηση κοινωνικών λειτουργών, υπαλλήλου και νοσηλευτριών

9. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για πληρωμή ασφαλίστρων των οχημάτων και των μηχανημάτων έργου του Δήμου (Α΄ εξάμηνο) από 15/02/2021-15/08/2021 (κατόπιν απευθείας ανάθεσης μέσω διαπραγμάτευσης)

10. Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων και εξειδίκευση πίστωσης

11. Σύσταση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ08 (19576/19-10-2020 «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19») του Υπουργείου Εσωτερικών, στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Comments are closed.