Δ. Καλλιθέας: Συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής σήμερα 26/1 στις 14:30 με τηλεδιάσκεψη

0
360

Με έντεκα θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει σήμερα Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας. Η συνεδρίαση έχει οριστεί για τις 14:30 μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η Πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 26/01/2021 και ώρα 14:30 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αρ. 426/ΑΠ:77233/13-11-2020 (ΑΔΑ :6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας του covid – 19:

 1. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεως (για μηχανή καταμέτρησης και ελέγχου γνησιότητας του Δημοτικού Ταμείου)
 2. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεως (για ρολόγια παρουσίας προσωπικού)
 3. Εξέταση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΘΟΝΩΝ»
 4. Εξέταση 3ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την «Καταγραφή Αστικού Πρασίνου στο Δήμο Καλλιθέας»
 5. Εξέταση 1ου και 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ)»
 6. Εξέταση 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της υπηρεσίας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΛΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»
 7. Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων και εξειδίκευση πιστώσεων
 8. Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους
 9. Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής έτους 2021
 10. Τροποποίηση της απόφασης υπ’ αριθμ. 412/2020 της Ο.Ε. του Δήμου Καλλιθέας σε συμμόρφωση προς τη με αριθμό απόφαση 1737/2020 του 7ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) για τον διαγωνισμό «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»
 11. Αποδοχή Επιχορήγησης από το ΥΠΕΣ ποσού για την κάλυψη αναγκών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας ΙΔOΧ στα Δ.ΙΕΚ και τα ΣΔΕ του Δήμου Καλλιθέας

Comments are closed.