Δ. Καλλιθέας: Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σήμερα 29/11 στις 14:15

0
91

Με διαδικαστικού κυρίως περιεχομένου ζητήματα στην ημερήσια διάταξη της συνεδριάζει (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) σήμερα, Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022 στις 14:15, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας.

Η Πρόσκληση και η Ημερήσια Διάταξη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε την Τρίτη 29/11/2022 και ώρα 14:15 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια εδεσμάτων και αναψυκτικών στα πλαίσια διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων των ομάδων εργοθεραπείας των 4 Κ.Α.Π.Η. που θα πραγματοποιηθούν στις 13, 14, 15 και 16/12/2022 στους χώρους των 4 Κ.Α.Π.Η

2. Εξειδίκευση πιστώσεων για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών στα 4 (τέσσερα) παραρτήματα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου μας

3. Εξέταση 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΛΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

4. Εξέταση 2ου πρακτικού της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού στα πλαίσια χρηματοδότησης του προγράμματος (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)»

5. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για τη διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο «Δαπάνες ειδών διατροφής για άπορους δημότες για τις γιορτές του Πάσχα 2023» με τη μορφή πακέτων

6. Έγκριση της τεχνικής έκθεσης-περιγραφής ειδών διατροφής και ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνιστικής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για την Προμήθεια ειδών διατροφής με τη μορφή πακέτων ειδών διατροφής για το πρόγραμμα «Δαπάνες ειδών διατροφής για άπορους δημότες για τις γιορτές Πάσχα 2023

7. Έγκριση ταμειακού απολογιστικού πίνακα έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος»

8. Έγκριση ταμειακού απολογιστικού πίνακα έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος»

9. Έγκριση ταμειακού απολογιστικού πίνακα έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος» όπως αναφέρεται στη με αρ. 58/2022 απόφασή του

10. Έγκριση ταμειακού απολογιστικού πίνακα έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος» όπως αναφέρεται στη με αρ. 59/2022 απόφασή του

11. Έγκριση έκδοσης ΧΕΠ και ορισμός υπολόγου για πληρωμή των τελών κυκλοφορίας επιβατικών οχημάτων, φορτηγών, δικύκλων και τρικύκλων, έτους 2023

12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΞ Κ.Π.Ι.Σ.Ν.»

13. Κατάρτιση όρων διακήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφάνειας 700-1.000 τ.μ., που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου

14. Περί υποβολής ή μη έγκλησης του Δήμου Καλλιθέας κατά των νομίμων εκπροσώπων της εταιρείας προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας με την επωνυμία «VOLTON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»

15. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 38/2022 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας (διαδ. εργατικών διαφορών) η οποία εκδόθηκε επί αγωγής του Ι. Β.

16. Διαβίβαση του από 25/11/2022 πρακτικού φανερής και προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου (κοινόχρηστου χώρου) στο Ο.Τ. 124 στη συμβολή των οδών Μαντζαγριωτάκη και Εσπερίδων στην Καλλιθέα

17. Εξέταση του από 25/11/2022 πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της δαπάνης με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2022 » ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»


Comments are closed.