Δ. Καλλιθέας: Συνεδρίαση συμβουλίου, Κοινότητας 3ου Δημ. Διαμερίσματος σήμερα 18/1 στις 20:00 μέσω τηλεδιάσκεψης

0
313

Σε τακτική συνεδρίαση συνέρχεται σήμερα Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 το συμβούλιο της Κοινότητας του 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας. Η συνεδρίαση έχει οριστεί για τις 20:00 και θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψιν:

  • Την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του». (άρθρο 10 παρ. 1)
  • Την με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του συμβουλίου της Κοινότητας 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 20:00, βάσει του άρθ. 89 του Ν. 4555/2018, με θέμα:

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  • Συζήτηση για θέματα κοινότητας, ενημέρωση από τoν Πρόεδρο.

Comments are closed.