Σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής καλεί ο πρόεδρος και δήμαρχος Καλλιθέας Δημήτρης Κάρναβος. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά, μετά τα αναγκαστικά μέτρα που είχαν ληφθεί για την αποφυγή εξάπλωσης του COVID-19, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 13:30.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα  γίνει  στο Δημαρχείο (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου – 2ο υπόγειοτην Τετάρτη 10/06/2020 και ώρα 13:3για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018:   

1.   Προέλεγχος Ταμειακού Απολογιστικού Πίνακα Οικονομικής Διαχείρισης και Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Διάθεσης Αποτελεσμάτων, Κατάστασης Λογαριασμού Γενικής Εκμεταλλεύσεως και Προσαρτήματος) του οικονομικού έτους που έληξε στις 31.12.2016 (01.01.2016 έως 31.12.2016) 
2.   4η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων οικ. έτους 2020 
3.   Εξειδίκευση πίστωσης για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των ναρκωτικών στις 26-6-2020 
4.   Εξειδίκευση πίστωσης για εργασία για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών (Συντήρηση και επισκευή συστήματος κλιματισμού Δημαρχείου) 
5.   Εξειδίκευση πίστωσης για το πρόγραμμα «Καλοκαίρι 2020-Μεταφορά ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε θαλάσσια περιοχή για θεραπευτικούς λόγους» 
6.   Εξειδίκευση πίστωσης για αμοιβή επιτροπών πτυχιακών-διπλωματικών εξετάσεων σχολών κιθάρας και πιάνου Ιουνίου 2020 που θα διεξαχθούν στο Δημοτικό Ωδείο 
7.   Έγκριση: Α) Διεξαγωγής διαδικασίας ανάθεσης μέσω διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, λόγω κατεπείγοντος Β) Προδιαγραφών της εργασίας της διαπραγμάτευσης, συνταχθέντων από την αρμόδια υπηρεσία Γ) Πρακτικού Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και Δ) Ανάθεσης της εργασίας με τίτλο:  «ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»   
8.   Έλεγχος 1ου και 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης χώρων του Δήμου Καλλιθέας» 
9.   Έλεγχος 1ου και 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη στην προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ & ΠΡΟΦΥΤΕΥΜΕΝΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ» 
10.   Έλεγχος 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο ΔΑΠΑΝΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ & ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ” 
11.   Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, κατάρτιση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 2020» 
12.   Περί παράτασης ή μη χρόνου ισχύος προσφορών και χρόνου εγγυητικών επιστολών  συμμετοχής σε διαγωνιστική διαδικασία 
13.   Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους 
14.   Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου Χάλαρη Βασιλικής για το με αρ. 1074/18-5-2020 Χ.Ε.Π. 
15.   Γνωστοποίηση ανέκκλητης λόγω ποσού υπ’ αριθμ. Α5152/2019 απόφασης του Δ. Πρωτ. Πειραιά εκδοθείσης επί προσφυγής της ΕΥΔΑΠ 
16.   Περί άσκησης ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. Α1190/2020 απόφασης του Δ. Πρωτ. Πειραιά εκδοθείσης επί προσφυγής της ΔΕΗ Α.Ε. και ήδη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ