Δ. Καλλιθέας: Συνεδρίαση δια ζώσης της Οικονομικής Επιτροπής σήμερα στις 14:30

0
710

Με ημερήσια διάταξη 17 θεμάτων συνεδριάζει σήμερα, Τρίτη 2 Μαΐου 2023, στις 14:30 μόνο δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας.

Η συνεδρίαση που γίνεται στη σκιά των δύσκολων στιγμών που περνάει ο Λάζαρος Λασκαρίδης συμπεριλαμβάνει εξειδικεύσεις διαφόρων πιστώσεων, ορισμούς επιτροπών διαφόρων διαγωνισμών καθώς και εγκρίσεις τεχνικών εκθέσεων.

Αναλυτικότερα η Πρόσκληση και η Ημερήσια Διάταξη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε την Τρίτη 02/05/2023 και ώρα 14:30 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Εξειδίκευση πιστώσεως σχετικά με την καταβολή ποσού ως αποζημίωση χρήσης ακινήτου, χρονικού διαστήματος από 01/06/2022 έως 31/12/2022

2. Εξειδίκευση πιστώσεων για συναυλία

3. Εξειδίκευση πίστωσης για υπηρεσίες εξωτερικού ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο των δαπανών που προκύπτουν από την υλοποίηση του προγράμματος ΕΟΧ-ΕΕΑ Grants της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ” (έργο 2018-1-0242)

4. Εξειδίκευση πίστωσης, έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης για συμμετοχή σε εκδηλώσεις του προγράμματος Active Cities for EU (CERV-2022- CITIZENS- TOWN- NT) στη Βουδαπέστη και έκδοση ΧΕΠ

5. Έγκριση α) διαδικασίας διαπραγμάτευσης, β) πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης, γ) καταστάσεων δαπανών και ανάθεση της υπηρεσίας των πνευματικών δικαιωμάτων από ανάθεση καλλιτεχνικών υπηρεσιών για την συναυλία στις 24/2/2023

6. Έγκριση α) διαδικασίας διαπραγμάτευσης, β) τεχνικής έκθεσης και γ) πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης και ανάθεση της υπηρεσίας: διάφορες δράσεις του 15ου Μαθητικού Φεστιβάλ

7. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για τη διεξαγωγή διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ»

8. Έγκριση τεχνικής έκθεσης, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την επαναπροκήρυξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ»

9. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για τη διεξαγωγή διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο «Δράσεις για τη Χωριστή Συλλογή και Μεταφορά των Παραγόμενων Αστικών Βιοαποβλήτων και Δημιουργία Έξυπνων και Ενεργειακά Αυτόνομων Γωνιών Ανακύκλωσης για την Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στο Δήμο Καλλιθέας»

10. Έγκριση της τεκμηρίωσης σκοπιμότητας υποδιαίρεσης ή μη της σύμβασης σε τμήματα, της Τεχνικής Έκθεσης, των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού με τίτλο «Δράσεις για τη Χωριστή Συλλογή και Μεταφορά των Παραγόμενων Αστικών Βιοαποβλήτων και Δημιουργία Έξυπνων και Ενεργειακά Αυτόνομων Γωνιών Ανακύκλωσης για την Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στο Δήμο Καλλιθέας»

11. Κλήση οικ. φορέων για αποδοχή παράτασης χρόνου ισχύος προσφορών και χρόνου εγγυητικών επιστολών συμμετοχής σε διαγωνιστική διαδικασία

12. Εξέταση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την «ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ» για την υλοποίηση του προγράμματος «Φιλοξενία μαθητών σε κατασκηνώσεις» Καλοκαίρι 2023

13. Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων και εξειδίκευση πιστώσεων

14. Κατάρτιση όρων διακήρυξης & έγκριση τευχών δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου «Βιοκλιματική αστική ανάπλαση ενοποίησης και διασύνδεσης του Κ.Π.Ι.Σ.Ν. με το ανοικτό κέντρο εμπορίου του Δήμου Καλλιθέας»

15. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για τη διεξαγωγή διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο: “Λύσεις καινοτομίας για την ανάδειξη του αστικού κορμού της Καλλιθέας και της διασύνδεσής του με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος”

16. Έγκριση τεχνικής έκθεσης-περιγραφής-προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για δαπάνη με τίτλο «Λύσεις καινοτομίας για την ανάδειξη του αστικού κορμού της Καλλιθέας και της διασύνδεσής του με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος»

17. Εξέταση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την «Μεταφορά ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε θαλάσσια περιοχή για θεραπευτικούς λόγους»-καλοκαίρι 2023».

Comments are closed.