Δ. Καλλιθέας: Συνεδρίαζει σήμερα 6/11 στις 09:00 η Οικονομική Επιτροπή με τηλεδιάσκεψη

0
351

Με 19 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει σήμερα Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας.

Η συνεδρίαση ξεκινά στις 9 το πρωί και θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη.

Η Ημερήσια Διάταξη της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 06-11-2020 και ώρα 09:00 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) και με το με αρ. πρωτ.: 18318/13-3-2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ):

1. Εξειδίκευση πίστωσης για εργασία για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών (ηλεκτρολογικές εργασίες στο Δημαρχείο)

2. Εξειδίκευση πίστωσης για εργασία για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών (επισκευή ανελκυστήρα Δημαρχείου)

3. Εξειδίκευση πίστωσης για συντήρηση ηλεκτρικών ρολών Δημοτικού Θεάτρου

4. Εξειδίκευση πίστωσης για την τέλεση του Μνημοσύνου των Τριπολιτών του Πόντου που θα πραγματοποιηθεί εντός του μηνός Νοεμβρίου του 2020 στο Κοιμητήριο Καλλιθέας

5. Υποβολή μηνιαίου απολογισμού εσόδων και εξόδων Σεπτεμβρίου 2020

6. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων γ΄ τριμήνου προϋπολογισμού έτους 2020

7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΑΣΤΕΓΩΝ (ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 363)

9. Εξέταση του από 30/09/2020 πρακτικού για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου, επιφανείας 90-110 τ.μ. που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση παραρτήματος της Δ/νσης Πολιτισμού, Παιδείας και Νέας Γενιάς του Δήμου Καλλιθέας

10. Εξέταση του από 30/09/2020 πρακτικού για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου, επιφανείας 60-90 τ.μ. που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση υπηρεσιών του Δήμου

11. Εξέταση του 1ου και 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της υπηρεσίας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ»

12. Αίτημα ακύρωσης της με αρ. 401/2020 προηγούμενης απόφασης Ο.Ε.

13. Έγκριση συγγραφής υποχρεώσεων, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ METAΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΙΚΡΟΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΛΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

14. Έγκριση τεχνικής έκθεσης και ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την «Προμήθεια απορριμματοδεκτών κάδων»

15. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΝΝΕΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ

16. Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων και εξειδίκευση πιστώσεων

17. Λήψη Απόφασης για Σύναψη Προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Καλλιθέας με τον Ε.Δ.Σ.Ν.Α. με αντικείμενο τη «Διαχείριση των βιοαποβλήτων του Δήμου Καλλιθέας»

18. Διαγραφή προσαυξήσεων σε οφειλές παρελθόντων ετών

19. Μείωση δημοτικών τελών καθαριότητας σε ευπαθείς κοινωνικά και οικονομικά ομάδες για το έτος 2021 (Ορθή επανάληψη της με αρ. 392/2020 απόφασης Ο.Ε.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ

Comments are closed.