Δ. Καλλιθέας: Προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο παράταση των συμβάσεων covid «κόντρα» στη δέσμευση Βορίδη

Ο Δήμος Καλλιθέας κινείται άμεσα προκειμένου να προχωρήσει στην παράταση των συμβάσεων του προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., που έχουν προσληφθεί σε όλο το φάσμα του Δήμου, για την κάλυψη των αναγκών λήψης προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων περιορισμού της πανδημίας του covid-19, και οι οποίες λήγουν στις 31.12.2021. 

Μετά την χθεσινή ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. για την 6μηνη παράταση των συγκεκριμένων συμβάσεων ο Δήμος Καλλιθέας φέρνει το θέμα της παράτασης στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021 στις 19:30.

Το εισηγητικό  υπογράφεται από τον αντιδήμαρχο Βαγγέλη Μπαρμπάκο ο οποίος είναι και μέλος του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. με βάσει του οποίου η Διοίκηση του Δήμου ζητά από το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την παράταση των συμβάσεων του προσωπικού που έχει προσληφθεί για την κάλυψη της πανδημίας του covid-19 και οι οποίες λήγουν στις 31.12.2021.

Το χρονικό διάστημα το οποίο προτείνεται είναι για το έτος 2022  και για όσο διάστημα διαρκεί η πανδημία.

Ωστόσο παρά το γεγονός ότι η απόφαση του Δημάρχου Καλλιθέας και Β’ αντιπροέδρου της Κ.Ε.Δ.Ε. Δημήτρη Κάρναβου για παράταση των συγκεκριμένων συμβάσεων ευθυγραμμίζεται απόλυτα με την ομόφωνη απόφαση της Κ.Ε.Δ.Ε. πρέπει να επισημανθεί πως έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τη δέσμευση του υπουργού Εσωτερικών Μάκη Βορίδη ο οποίος μιλώντας από το βήμα της Βουλής πριν την τελευταία παράταση των συμβάσεων covid είχε αναφέρει ότι «…Θέλω όμως να διευκρινίσω από τώρα ότι αυτή είναι η τελευταία παράταση και το λέω προς πάσα κατεύθυνση. Δεν πρόκειται να υπάρξει άλλη ανανέωση των συμβάσεων αυτών.  Η παράταση δίνεται μέχρι 31/12 και αυτή θα είναι η τελευταία παράταση των συγκεκριμένων συμβάσεων…».

Αναλυτικότερα το εισηγητικό για το συγκεκριμένο θέμα

Θέμα: «Παράταση των συμβάσεων του προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. που έχουν προσληφθεί στον Δήμο Καλλιθέας για την κάλυψη των αναγκών λήψης προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων περιορισμού της πανδημίας του covid-19, των οποίων οι συμβάσεις λήγουν 31.12.2021 ».    

Παρακαλούμε κατά την προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπως συμπεριλάβετε και το ανωτέρω θέμα, για το οποίο σας γνωρίζουμε τα εξής: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 74 του Ν. 4745/2020, όπως εν συνεχεία τροποποιήθηκαν με το άρθρο 175 του Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ Α΄256), προβλέθηκαν τα εξής:

…«Η πρόσληψη προσωπικού στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού στις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής έως τις 28.2.2021. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την πρόσληψη συνεδρίασή του. Επιτρέπεται η πρόσληψη και λοιπού προσωπικού πλην ιατρικού και νοσηλευτικού, κατ’ εξαίρεση του περιορισμού της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2190/1994. Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού εξαιρείται των περιορισμών του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α’134), αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της μετατροπής της σύμβασής τους σε αορίστου χρόνου. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται αναλογικά και για τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ. Το προσωπικό των δήμων και περιφερειών, το οποίο προσλαμβάνεται με βάση τις ανωτέρω διατάξεις, δύναται να υποστηρίζει τα κλιμάκια ελέγχου του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ.67924/23.10.2020 (Β’ 4709) κοινής υπουργικής απόφασης.»

Σύμφωνα με το άρθρο 62 Ν. 4821/2021 (ΦΕΚ Α΄134):

«Συμβάσεις προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που απασχολείται στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι οποίες συνήφθησαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α’  214) και λήγουν ή έληξαν κατά το διάστημα από 1.6.2021 έως 31.7.2021, δύνανται να παραταθούν από τη λήξη τους και μέχρι τις 30.09.2021, με απόφαση της οικείας οικονομικής επιτροπής. Η παράταση των συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ.164/2004 (Α’ 134).»

Σύμφωνα με το άρθρο 147 Ν. 4831/2021 (ΦΕΚ Α΄170):  

«Συμβάσεις προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που απασχολείται στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊούCOVID-19, οι οποίες συνήφθησαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), δύνανται να παραταθούν από τη λήξη τους και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021, με απόφαση της οικείας οικονομικής επιτροπής και υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων για τη μισθοδοσία τους. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την παράταση συνεδρίασή του. Το παρόν εφαρμόζεται  και σε συμβάσεις που έληξαν από 1.8.2021 μέχρι και τη δημοσίευση του παρόντος.

Η παράταση των ανωτέρω συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας των απασχολούμενων και ο χρόνος της παράτασης δεν προσμετράται  στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134). Δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4765/2021 (Α’ 6).»

Κατόπιν των ανωτέρω, 

Επειδή διανύουμε μία χρονική περίοδο που οι ανάγκες από τις επιπτώσεις της πανδημίας covid-19, η οποία συνεχώς επιδεινώνεται είναι πολύ αυξημένες.

Επειδή βιώνουμε ένα νέο σφοδρό κύμα της πανδημίας, σύμφωνα με τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα, γεγονός που αναδεικνύει την αναγκαιότητα παράτασης των συμβάσεων και μετά τις 31.12.2021, των υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που προσελήφθησαν για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού covid-19.

Επειδή το προσωπικό αυτό, που η θητεία του λήγει στις 31.12.2021 έχει συνεισφέρει σημαντικάστο πλαίσιο της προσπάθειας διασφάλισης της απρόσκοπτης λειτουργίας των ΟΤΑ, ώστε αυτοί να συνεχίζουν να ανταποκρίνονται στις αυξημένες επείγουσες ανάγκες για την προστασία των πολιτών, όσο διαρκεί η πανδημία.

Επειδή οι υπηρεσίες του Δήμου επωμίστηκαν ένα ιδιαιτέρως εκτεταμένο σύνολο ευθυνών, καθ’ όλη τη διάρκεια της πρωτόγνωρης συνθήκης πανδημίας, χωρίς πάντως καμία από τις λειτουργίες να έχει ανασταλεί ή περιοριστεί σε όλο το χρονικό διάστημα της πανδημίας, ακόμη και εάν το επέτρεπε το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.

Σε συνδυασμό των προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων που έχουν ληφθεί λόγω πανδημίας, επιβαρύνονται περαιτέρω οι υποθέσεις που καλούνται να διαχειριστούν οι υπηρεσίες.

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή συνεχίζονται οι ανάγκες για την αντιμετώπιση της πανδημίας,

Ζητείται: Η παράταση των συμβάσεων αυτών που λήγουν στις 31.12.2021, του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, που έχει προσληφθεί στον Δήμο για την κάλυψη των αναγκών λήψης προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων περιορισμού της πανδημίας του covid-19 και για το έτος 2022 και για όσο διάστημα παραμένει η προαναφερόμενη κατάσταση, δεδομένου ότι η αδιάλειπτη συνεισφορά του, κρίνεται απολύτως απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία και την άρτια ανταπόκριση των υπηρεσιών στις αρμοδιότητές τους, δεδομένων των τρεχουσών συνθηκών και προκλήσεων και για την προστασία των πολιτών, όσο διαρκεί η πανδημία.

Comments are closed.