Δ. Καλλιθέας: Με 30 θέματα στην «ατζέντα» της συνεδριάζει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή

0
84

Με «γεμάτη» ημερήσια διάταξη που περιέχει 30 θέματα, συνεδριάζει σήμερα, Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022, στις 14:45 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας.

Η συνεδρίαση που θα γίνει δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, και με τηλεδιάσκεψη, καλείται να αποφασίσει για την πρόταση της Διοίκησης του Δήμου σε ότι αφορά την τιμή του συντελεστη Φόρου Ηλεκτροδοτούμενου Χώρου (Φ.Η.Χ.) να παραμείνει ίδια με αυτή του 2004 δηλ:  0,16 €  για πάσης φύσεως στεγασμένους χώρους και 0,08 € για τους αντίστοιχους μη στεγασμένους χώρους, καθώς και την διατήρηση  σταθερού του κύριου οικιακού συντελεστή για το 2022 στο ύψος των 1,14 € / μ2 το χρόνο, να αποφασίσει ακόμη για τον καθορισμό του συντελεστή για ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς  για το 2022 στο ύψος των 1,14 € / μ2το χρόνο, για την διατήρηση  σταθερού του γενικής χρήσης για το 2022 στο ύψος των 4,15 €/μ2το χρόνο, και την διατήρηση του ειδικού συντελεστή(1) σταθερού για το 2022 στο ύψος των 6,12 € /μ2 το χρόνο.

Αναλυτικότερα η Πρόσκληση και η Ημερήσια Διάταξη

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε τη Δευτέρα 10/10/2022 και ώρα 14:45 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – ( στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. 7η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων οικ. έτους 2022

2. Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (ΦΗΧ) για το 2023

3. Καθορισμός Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους, έτους 2023

4. Μείωση δημοτικών τελών καθαριότητας σε ευπαθείς κοινωνικά και οικονομικά ομάδες για το έτος 2023

5. Έγκριση 4ης μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικ. έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. «Γιάννης Γάλλος»

6. Εξειδίκευση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή για τις ανάγκες των Τ.Υ

7. Εξειδίκευση πιστώσεων για συντήρηση και επισκευή για τις ανάγκες των Τ.Υ

8. Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια υπηρεσιών εξωτερικού ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο των δαπανών που προκύπτουν από την υλοποίηση του προγράμματος ΕΟΧ-ΕΕΑ Grants) της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και αρ. έργου 2018-1-0242

9. Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια ενημερωτικών φυλλαδίων του Κέντρου Κοινότητας Καλλιθέας με Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών, που λειτουργεί στο πλαίσιο της Πράξης με MIS 5002039 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020, χρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με στόχο την ενημέρωση των πολιτών

10. Εξειδίκευση πίστωσης για υλικά που είναι αναγκαία για τα μαθήματα της κεραμικής του Τμήματος Ερασιτεχνικής Δημιουργίας και Εκδηλώσεων

11. Τροποποίηση σύμβασης για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης χώρων του Δήμου Καλλιθέας»

12. Εξέταση 1ου πρακτικού της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού στα πλαίσια χρηματοδότησης του προγράμματος (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

13. Εξέταση 3ου πρακτικού της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2022, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ 2023 & 2024) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.»

14. Έγκριση παράτασης της από 27-10-2021 σύμβασης με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων, λοιπών μηχανημάτων & προμήθεια αναλώσιμων ανταλλακτικών (ομάδα 1 & 2 ) για το στόλο οχημάτων του Δήμου Καλλιθέας

15. Έγκριση παράτασης της από 27-10-2021 σύμβασης με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων, λοιπών μηχανημάτων & προμήθεια αναλώσιμων ανταλλακτικών (ομάδα 6 ) για το στόλο οχημάτων του Δήμου Καλλιθέας

16. Έγκριση πρόσληψης ενός/μίας ασκούμενου/ης δικηγόρου για πραγματοποίηση μέρους της πρακτικής του/της άσκησης στο Δήμο Καλλιθέας

17. Έγκριση 3ου τελικού ΑΠΕ του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ»

18. Κατάρτιση όρων διακήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφάνειας 200-250 τ.μ., που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση αποθήκης του Δήμου

19. Κατάρτιση όρων διακήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφάνειας 700-1.000 τ.μ., που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου

20. Έγκριση α) διαδικασίας διαπραγμάτευσης, β) πρακτικού επιτροπής γ) καταστάσεων δαπανών και δ) ανάθεση της υπηρεσίας για την καταβολή των πνευματικών δικαιωμάτων από ανάθεση καλλιτεχνικών υπηρεσιών για τις συναυλίες Σεπτεμβρίου 2022

21. Αποδοχή δωρεάς self tests από την Περιφέρεια Αττικής

22. Αποδοχή εσόδου από την Θ’ τακτική επιχορήγηση έτους 2022 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Δήμου Καλλιθέας

23. Αποδοχή οικονομικής ενίσχυσης για τη συλλογή αποβλήτων στο Δήμο Καλλιθέας από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ΑΕ(ΕΕΑΑ)

24. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την εξόφληση συμμετοχής του Δήμου στις δαπάνες επαύξησης της παροχής του Δήμου στο μισθωμένο ακίνητο επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 363 (Δάφνης 2)

25. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για πληρωμή παραβόλων ΚΤΕΟ του έτους 2022

26. Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους

27. Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους παράνομης στάθμευσης παρελθόντων ετών

28. Αίτημα πρόσληψης 2 ατόμων TΕ κατηγορίας από προσωρινούς πίνακες κατάταξης επιτυχόντων της 13Κ/2021 προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π.

29. Τροποποίηση σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ»

30. Τροποποίηση σύμβασης της προμήθειας με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (της ομάδας Β, τμήμα 4ο και 5ο διαγωνισμού)

Comments are closed.