Δ. Καλλιθέας: Με 21 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη της συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή

0
112

Δεν φαίνεται ν υπάρχει στην ατζέντα της Διοίκησης του Δήμου η λέξη «χάσιμο χρόνου» για τα τρέχοντα ζητήματα που πρέπει άμεσα να δρομολογηθούν αποφάσεις. Έτσι μια ημέρα μετά την ολοκλήρωση του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ στο Βόλο ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Καλλιθέας Δημήτρης Κάρναβος συγκαλεί την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας σήμερα, Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022 στις 14:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στα θέματα όπου θα κληθούν να αποφασίσουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής συμπεριλαμβάνεται η 8η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων οικ. έτους 2022, καταβολή οικονομικής ενίσχυσης ύψους 4.500 € συνολικά για τα αθλητικά σωματεία της πόλης ΠΟΚ Έσπερος (3.000€) και Α.Ε. Καλλιθέας (1.500€), η έγκριση 5ης μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικ. έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. «Γιάννης Γάλλος» καθώς και η σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων.

Αναλυτικότερα η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ και η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε την Πέμπτη 24/11/2022 και ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021.

1. 8η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων οικ. έτους 2022

2. Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθειες για τις ανάγκες του Γρ. Επικοινωνίας & Δημοσίων – Διεθνών Σχέσεων, για την περίοδο των εορτών

3. Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια τηλεόρασης

4. Εξειδίκευση πίστωσης για ηλεκτρονική ενημέρωση

5. Εξειδίκευση πίστωσης για εκτύπωση ενημερωτικού υλικού-προγράμματος

6. Εξειδίκευση πίστωσης για εργασία & προμήθεια για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών

7. Εξειδίκευση πίστωσης για την καταβολή επιχορήγησης ποσού 3.000 ευρώ στο Αθλητικό Σωματείο ΠΟΚ Έσπερος

8. Εξειδίκευση πίστωσης για την καταβολή επιχορήγησης ποσού 1.500 ευρώ στον Πολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Αθλητική Ένωση Καλλιθέας

9. Έγκριση α) διαδικασίας διαπραγμάτευσης, β) τεχνικών εκθέσεων, γ) πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης και δ) ανάθεση της υπηρεσίας καλλιτεχνικών εκδηλώσεων & δράσεων στο πλαίσιο του Χριστουγεννιάτικού προγράμματος του Δήμου από 08/12/2022 έως 08/01/2023

10. Εξέταση 3ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΝΟΣ (1) ΜΙΚΡΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ – ΕΝΟΣ (1) ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (9) ΘΕΣΕΩΝ – ΕΝΟΣ (1) ΜΙΚΡΟΥ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ – ΔΥΟ (2) ΜΙΚΡΩΝ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ»

11. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για τη διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

12. Έγκριση της περιγραφής παρεχόμενων υπηρεσιών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

13. Συμπλήρωση της με αρ. 487/2022 προηγούμενης απόφασης Ο.Ε. και έκδοση συμπληρωματικού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής

14. Έγκριση παράτασης προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού της υπαλλήλου Σιριγώτη Αικατερίνης για το με αρ. 2473/3-10-2022 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής έως 12/12/2022

15. Έγκριση 5ης μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικ. έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. «Γιάννης Γάλλος»

16. Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων και εξειδίκευση πίστωσης

17. Έγκριση ή μη του πρακτικού γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Υπηρεσιών και Προμηθειών, περί αιτήματος της εταιρίας «ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΙΚΕ» (τροποποίηση σύμβασης με αναπροσαρμογή τιμών)

18. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΑΣΤΕΓΩΝ (ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 363)»

19. α) «Αποδοχή εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών –ΙΑ΄ κατανομή του έτους 2022, και β) Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στο πλαίσιο της επιχορήγησης «Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας»

20. Διαγραφή από βεβαιωτικούς καταλόγους και επαναβεβαίωσή τους

21. Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους

Comments are closed.