Δ. Καλλιθέας: «Καυτή» Παρασκευή για την Οικονομική Επιτροπή που συνεδριάζει σήμερα 6/8 στις 13:00

0
279

Με «δυνατή» αντζέντα 19 θεμάτων συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέα σήμερα Παρασκευή 6 Αυγούστου 2021 στις 13:00 μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 06/08/2021 και ώρα 13:00για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αρ. 426/ΑΠ:77233/13-11-2020 (ΑΔΑ :6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας του covid – 19:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Αναμόρφωση Στοχοθεσίας 2021 του Δήμου Καλλιθέας

2. Εξειδίκευση πίστωσης για μισθώματα ηχητικών και φωτιστικών συστημάτων

3. Εξειδίκευση πίστωσης για την κατασκευή αεροπανό

4. Αποδοχή της κατανομής ΚΑΠ του ΥΠΕΣ για επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων του δήμου Καλλιθέας

5. Αποδοχή εσόδου από την Z΄ κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του δήμου Καλλιθέας

6. Αποδοχή επιχορήγησης από το ΥΠ.ΕΣ. ποσού προς κάλυψη αναγκών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα Δ.ΙΕΚ και τα ΣΔΕ του δήμου Καλλιθέας

7. Αποδοχή εσόδου από το Πράσινο Ταμείο στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου έτους 2020 με θέμα «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

8. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για την διεξαγωγή της συνοπτικής διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΣΑ

9. Έγκριση της Τεχνικής Έκθεσης, των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΣΑ

10. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών & επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για την διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο: «Προμήθεια με έντυπες αυτοκόλλητες επιγραφές στο στόλο οχημάτων για την ενημέρωση και ευαισθητοποίησης των πολιτών»

11. Έγκριση της Τεχνικής Έκθεσης, των Τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια με έντυπες αυτοκόλλητες επιγραφές στο στόλο οχημάτων για την ενημέρωση και ευαισθητοποίησης των πολιτών»

12. Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων και εξειδίκευση πιστώσεων

13. Έγκριση για: α)κατάργηση υφιστάμενων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών συντήρησης λογισμικού ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ,

β1) σύναψη νέων συμβάσεων και αναβάθμιση του Προγράμματος ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ – Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλων & Ψηφιοποίηση της καρτέλας για τον Συμβουλευτικό σταθμό Άνοιας

β2) Σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από κοινού υπεύθυνων επεξεργασίας GDPR και

γ) εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού

14. Έγκριση αιτήματος προς τον ΟΑΕΔ για ένταξη του Δήμου μας στο πρόγραμμά του για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, δεκατεσσάρων (14) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, πλήρους απασχόλησης για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα (12) μήνες

15. Διαβίβαση πρακτικού επιτροπής διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγοντος για Δαπάνη ασφαλίστρων αυτοκινήτων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για έξι μήνες, από 15/08/2021-15/02/2022 με χρηματικό ένταλμα προπληρωμής

16. Έγκριση 7ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΑΣΤΕΓΩΝ (ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 363)»

17. Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων και εξειδίκευση πιστώσεων

18. Κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 100-130 τ.μ. που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των υπηρεσιών της Δημοτικής Αστυνομίας & του αρχείου των υπηρεσιών του Δήμου Καλλιθέας

19. Κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 5.000 – 8.000 τ.μ. που θα χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση του Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτων (Δ.Σ.Α.) και των εγκαταστάσεων της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Καλλιθέας

Comments are closed.