Δ. Καλλιθέας: Επιστροφή στις τηλεδιασκέψεις – Συνεδριάζει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή στις 13:30

Επιστροφή στις μικτές συνεδριάσεις (δια ζώσης και τηλεδιάσκεψη) για την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας που συνεδριάζει σήμερα, Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022, στις 13:30.

Στα 19 θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ξεχωρίζουν η 5η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων οικ. έτους 2022, ο καθορισμός των ειδικοτήτων των εγκεκριμένων πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δήμο Καλλιθέας (Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής, Τμήμα Υγείας & Κοινωνικής Προστασίας), η αποδοχή επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Δήμου Καλλιθέας λόγω της επιβάρυνσης του προϋπολογισμού του από την αύξηση του ενεργειακού κόστους, η αποδοχή εσόδου από την Ζ΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2022 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Δήμου Καλλιθέας, καθώς και η αποδοχή εσόδου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου Καλλιθέας ως 4η,5η και 6η μηνιαία κατανομή έτους 2022.

Αναλυτικότερα η Πρόσκληση και η Ημερήσια Διάταξη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/Α΄/9-7-2022), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) – και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), την Τετάρτη 20/7/2022 και ώρα 13:30, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ

1. 5η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων οικ. έτους 2022

2. Εξειδίκευση πιστώσεων για διοργάνωσης Εθελοντικής Αιμοδοσίας που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κέντρο Υγείας στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2022

3. Εξειδίκευση πιστώσεων για διοργάνωση εκδήλωσης για την 20η Λαμπαδηδρομία εθελοντών αιμοδοτών στις 21/9/2022 από τη Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής

4. Εξειδίκευση πιστώσεων για συναυλίες και θέατρο

5. Έγκριση α) διαδικασίας διαπραγμάτευσης, β) πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης γ) καταστάσεων δαπανών και δ) ανάθεση της υπηρεσίας των πνευματικών δικαιωμάτων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων (συναυλιών Ιουνίου 2022)

6. Εξέταση πρακτικού για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)

7. Εξέταση πρακτικού για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ και των Νομικών Προσώπων του Δήμου: α) Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”, β) Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλλιθέας γ) Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλλιθέας και Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιθέας

8. Περί καθορισμού των ειδικοτήτων των εγκεκριμένων με την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./65/8923/2022 απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δήμο Καλλιθέας (Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής, Τμήμα Υγείας & Κοινωνικής Προστασίας)

9. Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων και εξειδίκευση πιστώσεων

10. Ετήσια συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για έργα, συνολικού προϋπολογισμού χαμηλότερου του 1.000.000 ευρώ (προ ΦΠΑ) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά μόνο βάσει τιμής

11. Ετήσια συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για έργα, συνολικού προϋπολογισμού υψηλότερου του 1.000.000 ευρώ (προ ΦΠΑ) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά μόνο βάσει τιμής

12. Αποδοχή επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Δήμου Καλλιθέας λόγω της επιβάρυνσης του προϋπολογισμού του από την αύξηση του ενεργειακού κόστους

13. Αποδοχή εσόδου από την Ζ΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2022 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Δήμου Καλλιθέας

14. Αποδοχή εσόδου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου Καλλιθέας ως 4η,5η και 6η μηνιαία κατανομή έτους 2022

15. Έγκριση ταμιακού απολογιστικού πίνακα έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος» όπως αναφέρεται στη με αρ. 22/2022 απόφασή του

16. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για πληρωμή τελών κυκλοφορίας – χρήσης μηχανημάτων έργου για το έτος 2022

17. Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου Νούτσου Γιαν για το με αρ. 741/01-04-2022 Χ.Ε.Π.

18. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 579/2022 απόφασης του Μον. Πρωτ. Αθηνών επί αγωγής της Α. Π.

19. Κατάρτιση όρων διακήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 3.000 έως 5.000 τ.μ. που θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης των οχημάτων και των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτων (Δ.Σ.Α.) και της Δ/νσης Περιβάλλοντος

Comments are closed.