Δ. Καλλιθέας: Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σήμερα 29/10 στις 10:00

0
302

Σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλλιθέας καλεί τα μέλη της ο πρόεδρος και δήμαρχος Καλλιθέας Δημήτρης Κάρναβος σήμερα Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020, προκειμένου να αποφασίσουν για την υποβολή των αιτημάτων για την κάλυψη των κενών θέσεων με μετάταξη στα πλαίσια του κύκλου κινητικότητας 2020 του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.

Η έκτακτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10:00 με τηλεδιάσκεψη.

Η πρόσκληση και η Ημερησία διάταξη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη 29-10-2020 και ώρα 10:00 για να λάβουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) και με το με αρ. πρωτ.: 18318/13-3-2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) :

Ημερήσια διάταξη

1. Αιτήματα για κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη στα πλαίσια του κύκλου κινητικότητας 2020 του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

Το επείγον της πρόσκλησης προκύπτει από το έγγραφο με αρ. πρωτ. εισερχ. 46814/26-10-2020 της Αποκ/νης Διοίκησης Αττικής, που τάζει προθεσμία για αποστολή αιτημάτων έως και Πέμπτη 29-10-2020 και ώρα 12:00 π.μ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ

Comments are closed.