Δ. Καλλιθέας: Έκτακτη δια ζώσης συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής σήμερα 20/10 στις 13:00

0
197

Συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα, Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας. Η συνεδρίαση είναι «μικτή», δηλαδή δια ζώσης και για όσους από τα μέλη της δεν πληρούν τις προϋποθέσεις θα μπορούν να συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Καλλιθέας. Να διευκρινιστεί πως μέσω τηλεδιάσκεψης μπορούν να συμμετέχουν και τα μέλη της Επιτροπής που μπορεί να πληρούν τις προϋποθέσεις αλλά λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν μπορούν να δώσουν το παρών τους στη δια ζώσης συνεδρίαση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ και ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου – και με τηλεδιάσκεψη (εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για συμμετοχή όλων των μελών δια ζώσης) την Τετάρτη 20/10/2021 και ώρα 13:00 για να λάβουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και β) την εγκ. με αρ. 59 /30-8-21 ( ΑΔΑ 6ΤΤΡ46ΜΤΛ6-ΑΨ7/ καθώς και τα σχετικά ΦΕΚ 3985/β 27-8-21 και 4054/Β 4-9-21 για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας του covid – 19: όπως ισχύουν μετά τη δημοσίευση του άρθρου 67 του Ν.4830/18-9-2021

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Επικύρωση του με Αρ. Πρωτ. 46119/19-10-2021 Πρακτικού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της υποβολής της Αρ. Πρωτ. 10568/09-03-2021 αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Καλλιθέας στην Πρόσκληση AT12 «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών

→ Η έκτακτη πρόσκληση οφείλεται σε σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), κατά τη διάρκεια ελέγχου των δικαιολογητικών του φακέλου της πρότασης του Δήμου, για προσκόμιση, επί ποινή αποκλεισμού, δύο πρόσθετων προσφορών στο Πρακτικό Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών με Αρ. Πρωτ. 7844/23-02-2021.

Comments are closed.