ΔΗ.Κ.Ε.Καλλιθέας : Συνεδρίαση Δ.Σ. σήμερα στις 17:00…

0
490

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας, την Τρίτη 28/04/2020 και ώρα 17:00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΗ.Κ.Ε.Κ.                       Καλλιθέα 22/04/2020
Αρμόδιος: Μ. Βογιατζή    Αρ. Πρτ.: 152/2020 
Τηλέφωνο: 2109530161 
Fax: 2109530160 
Email: depka@otenet.gr

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.), την Τρίτη 28/04/2020 και ώρα 17:00 μ.μ., με τη διαδικασία τηλεδιάσκεψης, για την οποία έχουν ήδη ενημερωθεί τα μέλη του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΚ.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων σύνδεσης, η συνεδρίαση θα μπορεί να διεξαχθεί δια περιφοράς σύμφωνα με την εγκύκλιο 40 του Υπουργείου Εσωτερικών με α.π.20930/31-03-2020 ΑΔΑ:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο Κατακύρωση αναδόχου για τη προμήθεια υπηρεσιών οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων των σχολών χορού & τις ημερίδες του Συμβουλευτικού Κέντρου Οικογένειας και της Μονάδας Κοινωνικής Μέριμνας της επιχείρησης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

2ο Κατακύρωση αναδόχου για τη προμήθεια υπηρεσιών σε εκτυπωτικές εργασίες και έντυπα για την κάλυψη αναγκών της δημοτικής επιχείρησης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

3ο Α) Έγκριση τεχνικών όρων μετά από ανάρτηση πρωτογενούς αιτήματος στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε π.38 παρ.1 άρθρο 377 Ν.4412/2016), έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης, προμήθεια αγαθών, διαφόρων ειδών άμεσης ανάλωσης για τους ωφελούμενους από τις δομές των προγραμμάτων «Βοήθεια στο σπίτι» της επιχείρησης, (πασχαλινό τσουρέκι σε συσκευασία), βάση των υποκείμενων εκ του νόμου δεσμεύσεων – υποχρεώσεων της επιχείρησης.
Β) Κατακύρωση αναδόχου για την προμήθεια αγαθών, διαφόρων ειδών άμεσης ανάλωσης για τους ωφελούμενους των δομών «Βοήθεια στο σπίτι» της επιχείρησης, (πασχαλινό τσουρέκι σε συσκευασία), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

4ο Α) Έγκριση τεχνικών όρων μετά από ανάρτηση πρωτογενούς αιτήματος στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε π.38 παρ.1 άρθρο 377 Ν.4412/2016) για την προμήθεια αγαθών, διαφόρων ειδών για την διανομή συσσιτίου των δομών Βοήθεια στο σπίτι & Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας της επιχείρησης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Β) Κατακύρωση αναδόχου για την προμήθεια αγαθών, διαφόρων ειδών άμεσης ανάλωσης για την διανομή συσσιτίου των δομών Βοήθεια στο σπίτι & Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας της επιχείρησης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

5ο Έγκριση τεχνικών όρων μετά από ανάρτηση πρωτογενούς αιτήματος στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε π.38 παρ.1 άρθρο 377 Ν.4412/2016), έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης, για τη διαδικασία προμήθεια φαρμάκων και λοιπού φαρμακευτικού υλικού της ΔΗ.Κ.Ε.Κ. και των υποκαταστημάτων αυτής, βάση των υποκείμενων εκ του νόμου δεσμεύσεων – υποχρεώσεων της επιχείρησης.

6ο Έγκριση τεχνικών όρων μετά από ανάρτηση πρωτογενούς αιτήματος στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε π.38 παρ.1 άρθρο 377 Ν.4412/2016) για την προμήθεια υπηρεσιών Συντήρησης & Επισκευής των Η/Υ & δικτύου της Δημοτικής Επιχείρησης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
7ο Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου προγράμματος Δημοσιονομικής στρατηγικής 2021-2024 του υποτομέα των ΟΤΑ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Κ.

Γ. Σπ. Κουτσογιάννης
Δημοτικός Σύμβουλος

Comments are closed.